జార్ఖండ్ : అన్ని నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

జార్ఖండ్ : అన్ని నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
బొకారో 05 డిసెంబర్ 2023 62,510
చత్రా 05 డిసెంబర్ 2023 62,510
డియోగ arh ్ 05 డిసెంబర్ 2023 62,510
ధన్బాద్ 05 డిసెంబర్ 2023 62,510
డుమ్కా 05 డిసెంబర్ 2023 62,510
తూర్పు సింభం 05 డిసెంబర్ 2023 62,510
గర్హ్వా 05 డిసెంబర్ 2023 62,510
గిరిదిహ్ 05 డిసెంబర్ 2023 62,510
గొడ్డ 05 డిసెంబర్ 2023 62,510
గుమ్లా 05 డిసెంబర్ 2023 62,510
హజారిబాగ్ 05 డిసెంబర్ 2023 62,510
జమతారా 05 డిసెంబర్ 2023 62,510
ఖుంతి 05 డిసెంబర్ 2023 62,510
కోడెర్మా 05 డిసెంబర్ 2023 62,510
లతేహర్ 05 డిసెంబర్ 2023 62,510
లోహర్‌దగా 05 డిసెంబర్ 2023 62,510
పాకుర్ 05 డిసెంబర్ 2023 62,510
పలామౌ 05 డిసెంబర్ 2023 62,510
రామ్‌గ h ్ 05 డిసెంబర్ 2023 62,510
రాంచీ 05 డిసెంబర్ 2023 62,510
సాహిబ్‌గంజ్ 05 డిసెంబర్ 2023 62,510
సారాకేలా ఖరసావన్ 05 డిసెంబర్ 2023 62,510
సిమ్‌దేగా 05 డిసెంబర్ 2023 62,510
వెస్ట్ సింభం 05 డిసెంబర్ 2023 62,510

జార్ఖండ్ : అన్ని నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
బొకారో 05 డిసెంబర్ 2023 75,770
చత్రా 05 డిసెంబర్ 2023 75,770
డియోగ arh ్ 05 డిసెంబర్ 2023 75,770
ధన్బాద్ 05 డిసెంబర్ 2023 75,770
డుమ్కా 05 డిసెంబర్ 2023 75,770
తూర్పు సింభం 05 డిసెంబర్ 2023 75,770
గర్హ్వా 05 డిసెంబర్ 2023 75,770
గిరిదిహ్ 05 డిసెంబర్ 2023 75,770
గొడ్డ 05 డిసెంబర్ 2023 75,770
గుమ్లా 05 డిసెంబర్ 2023 75,770
హజారిబాగ్ 05 డిసెంబర్ 2023 75,770
జమతారా 05 డిసెంబర్ 2023 75,770
ఖుంతి 05 డిసెంబర్ 2023 75,770
కోడెర్మా 05 డిసెంబర్ 2023 75,770
లతేహర్ 05 డిసెంబర్ 2023 75,770
లోహర్‌దగా 05 డిసెంబర్ 2023 75,770
పాకుర్ 05 డిసెంబర్ 2023 75,770
పలామౌ 05 డిసెంబర్ 2023 75,770
రామ్‌గ h ్ 05 డిసెంబర్ 2023 75,770
రాంచీ 05 డిసెంబర్ 2023 75,770
సాహిబ్‌గంజ్ 05 డిసెంబర్ 2023 75,770
సారాకేలా ఖరసావన్ 05 డిసెంబర్ 2023 75,770
సిమ్‌దేగా 05 డిసెంబర్ 2023 75,770
వెస్ట్ సింభం 05 డిసెంబర్ 2023 75,770