ననీ, మణిపూర్ : బంగారం & వెండి ధర

ననీ : బంగారు రేటు

30 మే 2023
60,360
+460.00
తేదీ ధర మార్పు
29 మే 2023 59,900 +80.00
28 మే 2023 59,820 +0.00
27 మే 2023 59,820 +10.00
26 మే 2023 59,810 -90.00
25 మే 2023 59,900 -380.00
24 మే 2023 60,280 -390.00
23 మే 2023 60,670 -20.00
22 మే 2023 60,690 -120.00
21 మే 2023 60,810 +0.00
20 మే 2023 60,810 +10.00
ననీ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 61,850
ననీ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 59,810
ననీ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 60,796
ననీ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 60,270
ననీ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (29 మే) 59,900
ననీ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 61,490
ననీ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 59,780
ననీ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 60,500
ననీ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 59,780
ననీ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 60,260
ననీ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 60,020
ననీ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 55,200
ననీ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 58,030
ననీ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 56,120
ననీ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 59,770
ననీ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 58,070
ననీ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 55,690
ననీ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 56,656
ననీ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 58,070
ననీ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 56,090
ననీ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

ననీ : వెండి రేటు

30 మే 2023
71,510.00
+30.00
తేదీ ధర మార్పు
29 మే 2023 71,480 -180.00
28 మే 2023 71,660 +10.00
27 మే 2023 71,650 +0.00
26 మే 2023 71,650 +1,090.00
25 మే 2023 70,560 -840.00
24 మే 2023 71,400 -1,090.00
23 మే 2023 72,490 -570.00
22 మే 2023 73,060 -620.00
21 మే 2023 73,680 +0.00
20 మే 2023 73,680 +10.00
ననీ వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 78,320
ననీ వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 70,560
ననీ వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 74,221
ననీ వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 75,720
ననీ వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (29 మే) 71,480
ననీ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 77,500
ననీ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 72,520
ననీ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 75,129
ననీ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 72,600
ననీ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 75,720
ననీ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 72,590
ననీ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 62,110
ననీ వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 67,265
ననీ వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 64,730
ననీ వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 72,590
ననీ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 70,700
ననీ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 63,930
ననీ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 66,646
ననీ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 70,260
ననీ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 64,840
ననీ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర