ధూలే, మహారాష్ట్ర : బంగారం & వెండి ధర

ధూలే : బంగారు రేటు

08 ఫిబ్రవరి 2023
57,210
+80.00
తేదీ ధర మార్పు
07 ఫిబ్రవరి 2023 57,130 +220.00
06 ఫిబ్రవరి 2023 56,910 +400.00
05 ఫిబ్రవరి 2023 56,510 +0.00
04 ఫిబ్రవరి 2023 56,510 +0.00
03 ఫిబ్రవరి 2023 56,510 -1,240.00
02 ఫిబ్రవరి 2023 57,750 -80.00
01 ఫిబ్రవరి 2023 57,830 +720.00
31 జనవరి 2023 57,110 +110.00
30 జనవరి 2023 57,000 -200.00
29 జనవరి 2023 57,200 +10.00
ధూలే బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 57,830
ధూలే బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 56,510
ధూలే బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 57,021
ధూలే బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 57,830
ధూలే బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (07 ఫిబ్రవరి) 57,130
ధూలే బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 57,200
ధూలే బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 55,040
ధూలే బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర 56,400
ధూలే బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 55,040
ధూలే బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 57,110
ధూలే బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 55,070
ధూలే బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 53,420
ధూలే బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 54,385
ధూలే బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 53,810
ధూలే బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 55,040
ధూలే బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 53,180
ధూలే బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 50,230
ధూలే బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 52,152
ధూలే బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 50,590
ధూలే బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 52,840
ధూలే - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

ధూలే : వెండి రేటు

08 ఫిబ్రవరి 2023
67,700.00
+240.00
తేదీ ధర మార్పు
07 ఫిబ్రవరి 2023 67,460 -100.00
06 ఫిబ్రవరి 2023 67,560 -190.00
05 ఫిబ్రవరి 2023 67,750 +10.00
04 ఫిబ్రవరి 2023 67,740 +0.00
03 ఫిబ్రవరి 2023 67,740 -2,660.00
02 ఫిబ్రవరి 2023 70,400 +430.00
01 ఫిబ్రవరి 2023 69,970 +1,040.00
31 జనవరి 2023 68,930 +240.00
30 జనవరి 2023 68,690 +270.00
29 జనవరి 2023 68,420 +10.00
ధూలే వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 70,400
ధూలే వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 67,460
ధూలే వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 68,374
ధూలే వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 69,970
ధూలే వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (07 ఫిబ్రవరి) 67,460
ధూలే వెండి రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 69,860
ధూలే వెండి రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 67,990
ధూలే వెండి రేటు - జనవరి : సగటు ధర 68,871
ధూలే వెండి రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 69,300
ధూలే వెండి రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 68,930
ధూలే వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 69,700
ధూలే వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 64,990
ధూలే వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 67,865
ధూలే వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 65,160
ధూలే వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 69,300
ధూలే వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 63,270
ధూలే వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 58,430
ధూలే వెండి రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 61,317
ధూలే వెండి రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 58,960
ధూలే వెండి రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 63,270
ధూలే - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర