సెపాజిజాలా, త్రిపుర : బంగారం & వెండి ధర

సెపాజిజాలా : బంగారు రేటు

23 మే 2024
72,440
-1,160.00
తేదీ ధర మార్పు
22 మే 2024 73,600 -960.00
21 మే 2024 74,560 -390.00
20 మే 2024 74,950 +660.00
19 మే 2024 74,290 +0.00
18 మే 2024 74,290 +10.00
17 మే 2024 74,280 +800.00
16 మే 2024 73,480 -130.00
15 మే 2024 73,610 +800.00
14 మే 2024 72,810 +470.00
13 మే 2024 72,340 -880.00
సెపాజిజాలా బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 74,950
సెపాజిజాలా బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 71,110
సెపాజిజాలా బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 72,809
సెపాజిజాలా బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 71,110
సెపాజిజాలా బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (22 మే) 73,600
సెపాజిజాలా బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 73,340
సెపాజిజాలా బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 68,580
సెపాజిజాలా బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 71,647
సెపాజిజాలా బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 68,580
సెపాజిజాలా బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 70,880
సెపాజిజాలా బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 68,360
సెపాజిజాలా బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 63,980
సెపాజిజాలా బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 66,216
సెపాజిజాలా బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 63,980
సెపాజిజాలా బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 67,960
సెపాజిజాలా బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 63,180
సెపాజిజాలా బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 61,690
సెపాజిజాలా బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 62,501
సెపాజిజాలా బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 63,180
సెపాజిజాలా బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (29 ఫిబ్రవరి) 62,900
సెపాజిజాలా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

సెపాజిజాలా : వెండి రేటు

23 మే 2024
91,340.00
-2,090.00
తేదీ ధర మార్పు
22 మే 2024 93,430 -1,750.00
21 మే 2024 95,180 -780.00
20 మే 2024 95,960 +4,360.00
19 మే 2024 91,600 +10.00
18 మే 2024 91,590 +10.00
17 మే 2024 91,580 +3,840.00
16 మే 2024 87,740 +380.00
15 మే 2024 87,360 +1,540.00
14 మే 2024 85,820 +570.00
13 మే 2024 85,250 -100.00
సెపాజిజాలా వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 95,960
సెపాజిజాలా వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 81,350
సెపాజిజాలా వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 86,679
సెపాజిజాలా వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 81,500
సెపాజిజాలా వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (22 మే) 93,430
సెపాజిజాలా వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 84,420
సెపాజిజాలా వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 76,030
సెపాజిజాలా వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 82,149
సెపాజిజాలా వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 76,030
సెపాజిజాలా వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 81,210
సెపాజిజాలా వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 76,040
సెపాజిజాలా వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 72,530
సెపాజిజాలా వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 74,894
సెపాజిజాలా వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 72,530
సెపాజిజాలా వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 75,500
సెపాజిజాలా వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 72,670
సెపాజిజాలా వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 69,390
సెపాజిజాలా వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 71,259
సెపాజిజాలా వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 72,670
సెపాజిజాలా వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (29 ఫిబ్రవరి) 71,520
సెపాజిజాలా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర