సెపాజిజాలా, త్రిపుర : బంగారం & వెండి ధర

సెపాజిజాలా : బంగారు రేటు

22 మార్చి 2023
59,070
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
21 మార్చి 2023 59,070 -840.00
20 మార్చి 2023 59,910 +50.00
19 మార్చి 2023 59,860 +10.00
18 మార్చి 2023 59,850 +0.00
17 మార్చి 2023 59,850 +1,420.00
16 మార్చి 2023 58,430 -320.00
15 మార్చి 2023 58,750 +880.00
14 మార్చి 2023 57,870 -130.00
13 మార్చి 2023 58,000 +1,490.00
12 మార్చి 2023 56,510 +0.00
సెపాజిజాలా బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 59,910
సెపాజిజాలా బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 55,220
సెపాజిజాలా బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 57,330
సెపాజిజాలా బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 56,150
సెపాజిజాలా బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (21 మార్చి) 59,070
సెపాజిజాలా బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 58,100
సెపాజిజాలా బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 55,720
సెపాజిజాలా బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 56,686
సెపాజిజాలా బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 58,100
సెపాజిజాలా బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 56,120
సెపాజిజాలా బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 57,470
సెపాజిజాలా బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 55,310
సెపాజిజాలా బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర 56,668
సెపాజిజాలా బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 55,310
సెపాజిజాలా బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 57,380
సెపాజిజాలా బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 55,330
సెపాజిజాలా బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 53,670
సెపాజిజాలా బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 54,644
సెపాజిజాలా బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 54,070
సెపాజిజాలా బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 55,300
సెపాజిజాలా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

సెపాజిజాలా : వెండి రేటు

22 మార్చి 2023
68,780.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
21 మార్చి 2023 68,780 -370.00
20 మార్చి 2023 69,150 +160.00
19 మార్చి 2023 68,990 +10.00
18 మార్చి 2023 68,980 +0.00
17 మార్చి 2023 68,980 +2,090.00
16 మార్చి 2023 66,890 -760.00
15 మార్చి 2023 67,650 +420.00
14 మార్చి 2023 67,230 +340.00
13 మార్చి 2023 66,890 +3,760.00
12 మార్చి 2023 63,130 +10.00
సెపాజిజాలా వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 69,150
సెపాజిజాలా వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 62,140
సెపాజిజాలా వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 65,588
సెపాజిజాలా వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 64,760
సెపాజిజాలా వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (21 మార్చి) 68,780
సెపాజిజాలా వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 70,740
సెపాజిజాలా వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 63,970
సెపాజిజాలా వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 66,681
సెపాజిజాలా వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 70,300
సెపాజిజాలా వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 64,880
సెపాజిజాలా వెండి రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 70,200
సెపాజిజాలా వెండి రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 68,310
సెపాజిజాలా వెండి రేటు - జనవరి : సగటు ధర 69,198
సెపాజిజాలా వెండి రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 69,630
సెపాజిజాలా వెండి రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 69,260
సెపాజిజాలా వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 70,030
సెపాజిజాలా వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 65,300
సెపాజిజాలా వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 68,188
సెపాజిజాలా వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 65,470
సెపాజిజాలా వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 69,630
సెపాజిజాలా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర