సెపాజిజాలా, త్రిపుర : బంగారం & వెండి ధర

సెపాజిజాలా : బంగారు రేటు

ఈ రోజు 17 అక్టోబర్ 2021
49,270
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
16 అక్టోబర్ 2021 49,270 +0.00
15 అక్టోబర్ 2021 49,270 +0.00
14 అక్టోబర్ 2021 49,270 +740.00
13 అక్టోబర్ 2021 48,530 +150.00
12 అక్టోబర్ 2021 48,380 +20.00
11 అక్టోబర్ 2021 48,360 +210.00
10 అక్టోబర్ 2021 48,150 +0.00
09 అక్టోబర్ 2021 48,150 +0.00
08 అక్టోబర్ 2021 48,150 -80.00
07 అక్టోబర్ 2021 48,230 +160.00
సెపాజిజాలా బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 49,270
సెపాజిజాలా బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 47,590
సెపాజిజాలా బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 48,283
సెపాజిజాలా బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 47,630
సెపాజిజాలా బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (16 అక్టోబర్) 49,270
సెపాజిజాలా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 48,860
సెపాజిజాలా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 46,870
సెపాజిజాలా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 47,929
సెపాజిజాలా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 48,450
సెపాజిజాలా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 46,870
సెపాజిజాలా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 49,640
సెపాజిజాలా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 47,180
సెపాజిజాలా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 48,512
సెపాజిజాలా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 49,640
సెపాజిజాలా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 48,490
సెపాజిజాలా బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 49,760
సెపాజిజాలా బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 48,160
సెపాజిజాలా బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 49,081
సెపాజిజాలా బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 48,160
సెపాజిజాలా బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 49,640
సెపాజిజాలా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

సెపాజిజాలా : వెండి రేటు

ఈ రోజు 17 అక్టోబర్ 2021
64,660.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
16 అక్టోబర్ 2021 64,660 +0.00
15 అక్టోబర్ 2021 64,660 +0.00
14 అక్టోబర్ 2021 64,660 +1,340.00
13 అక్టోబర్ 2021 63,320 -160.00
12 అక్టోబర్ 2021 63,480 -60.00
11 అక్టోబర్ 2021 63,540 +560.00
10 అక్టోబర్ 2021 62,980 +0.00
09 అక్టోబర్ 2021 62,980 +0.00
08 అక్టోబర్ 2021 62,980 +260.00
07 అక్టోబర్ 2021 62,720 +20.00
సెపాజిజాలా వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 64,660
సెపాజిజాలా వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 61,300
సెపాజిజాలా వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 62,969
సెపాజిజాలా వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 61,300
సెపాజిజాలా వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (16 అక్టోబర్) 64,660
సెపాజిజాలా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 67,130
సెపాజిజాలా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 60,030
సెపాజిజాలా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 64,028
సెపాజిజాలా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 64,690
సెపాజిజాలా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 60,030
సెపాజిజాలా వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 70,120
సెపాజిజాలా వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 63,460
సెపాజిజాలా వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 65,804
సెపాజిజాలా వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 70,120
సెపాజిజాలా వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 64,800
సెపాజిజాలా వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 72,170
సెపాజిజాలా వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 67,920
సెపాజిజాలా వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 70,308
సెపాజిజాలా వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 70,050
సెపాజిజాలా వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 70,120
సెపాజిజాలా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర