బార్పేట, అస్సాం : బంగారం & వెండి ధర

బార్పేట : బంగారు రేటు

04 డిసెంబర్ 2022
53,940
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
03 డిసెంబర్ 2022 53,940 +10.00
02 డిసెంబర్ 2022 53,930 +0.00
01 డిసెంబర్ 2022 53,930 +980.00
30 నవంబర్ 2022 52,950 +280.00
29 నవంబర్ 2022 52,670 +240.00
28 నవంబర్ 2022 52,430 -390.00
27 నవంబర్ 2022 52,820 +0.00
26 నవంబర్ 2022 52,820 +0.00
25 నవంబర్ 2022 52,820 -140.00
24 నవంబర్ 2022 52,960 +220.00
బార్పేట బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 53,940
బార్పేట బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 53,930
బార్పేట బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 53,933
బార్పేట బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 53,930
బార్పేట బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (03 డిసెంబర్) 53,940
బార్పేట బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 53,300
బార్పేట బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 50,340
బార్పేట బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 52,263
బార్పేట బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 50,690
బార్పేట బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 52,950
బార్పేట బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 52,080
బార్పేట బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 50,240
బార్పేట బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 50,896
బార్పేట బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 50,270
బార్పేట బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 50,490
బార్పేట బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 50,830
బార్పేట బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 49,390
బార్పేట బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 50,111
బార్పేట బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 50,220
బార్పేట బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 50,260
బార్పేట - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

బార్పేట : వెండి రేటు

04 డిసెంబర్ 2022
66,370.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
03 డిసెంబర్ 2022 66,370 +0.00
02 డిసెంబర్ 2022 66,370 +1,070.00
01 డిసెంబర్ 2022 65,300 +1,900.00
30 నవంబర్ 2022 63,400 +640.00
29 నవంబర్ 2022 62,760 +1,630.00
28 నవంబర్ 2022 61,130 -950.00
27 నవంబర్ 2022 62,080 +10.00
26 నవంబర్ 2022 62,070 +0.00
25 నవంబర్ 2022 62,070 -230.00
24 నవంబర్ 2022 62,300 +350.00
బార్పేట వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 66,370
బార్పేట వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 65,300
బార్పేట వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 66,013
బార్పేట వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 65,300
బార్పేట వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (03 డిసెంబర్) 66,370
బార్పేట వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 63,400
బార్పేట వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 58,550
బార్పేట వెండి రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 61,447
బార్పేట వెండి రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 59,090
బార్పేట వెండి రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 63,400
బార్పేట వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 61,920
బార్పేట వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 55,390
బార్పేట వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 58,163
బార్పేట వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 56,920
బార్పేట వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 57,870
బార్పేట వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 58,030
బార్పేట వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 52,460
బార్పేట వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 55,544
బార్పేట వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 52,460
బార్పేట వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 56,910
బార్పేట - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర