నలంద, బీహార్ : బంగారం & వెండి ధర

నలంద : బంగారు రేటు

24 జూలై 2024
68,690
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
23 జూలై 2024 68,690 -4,230.00
22 జూలై 2024 72,920 -260.00
21 జూలై 2024 73,180 +10.00
20 జూలై 2024 73,170 +10.00
19 జూలై 2024 73,160 -1,170.00
18 జూలై 2024 74,330 +70.00
17 జూలై 2024 74,260 -150.00
16 జూలై 2024 74,410 +800.00
15 జూలై 2024 73,610 +210.00
14 జూలై 2024 73,400 +0.00
నలంద బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 74,410
నలంద బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 68,690
నలంద బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 72,929
నలంద బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 71,690
నలంద బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (23 జూలై) 68,690
నలంద బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 73,020
నలంద బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 71,070
నలంద బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 71,700
నలంద బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 71,720
నలంద బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 71,620
నలంద బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 74,550
నలంద బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 70,730
నలంద బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 72,257
నలంద బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 70,730
నలంద బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 71,710
నలంద బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 72,950
నలంద బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 68,220
నలంద బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 71,268
నలంద బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 68,220
నలంద బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 70,500
నలంద - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

నలంద : వెండి రేటు

24 జూలై 2024
84,940.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
23 జూలై 2024 84,940 -4,170.00
22 జూలై 2024 89,110 -540.00
21 జూలై 2024 89,650 +10.00
20 జూలై 2024 89,640 +10.00
19 జూలై 2024 89,630 -2,120.00
18 జూలై 2024 91,750 -160.00
17 జూలై 2024 91,910 -1,830.00
16 జూలై 2024 93,740 +1,150.00
15 జూలై 2024 92,590 -470.00
14 జూలై 2024 93,060 +10.00
నలంద వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 94,070
నలంద వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 84,940
నలంద వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 91,643
నలంద వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 89,540
నలంద వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (23 జూలై) 84,940
నలంద వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 93,920
నలంద వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 87,130
నలంద వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 89,505
నలంద వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 91,710
నలంద వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 89,380
నలంద వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 96,240
నలంద వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 80,930
నలంద వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 88,158
నలంద వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 81,070
నలంద వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 91,700
నలంద వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 83,970
నలంద వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 75,630
నలంద వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 81,716
నలంద వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 75,630
నలంద వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 80,780
నలంద - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర