కారైకల్, పుదుచ్చేరి : బంగారం & వెండి ధర

కారైకల్ : బంగారు రేటు

24 మార్చి 2023
60,170
+190.00
తేదీ ధర మార్పు
23 మార్చి 2023 59,980 +840.00
22 మార్చి 2023 59,140 +140.00
21 మార్చి 2023 59,000 -840.00
20 మార్చి 2023 59,840 +50.00
19 మార్చి 2023 59,790 +10.00
18 మార్చి 2023 59,780 +0.00
17 మార్చి 2023 59,780 +1,420.00
16 మార్చి 2023 58,360 -320.00
15 మార్చి 2023 58,680 +880.00
14 మార్చి 2023 57,800 -130.00
కారైకల్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 59,980
కారైకల్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 55,160
కారైకల్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 57,464
కారైకల్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 56,090
కారైకల్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (23 మార్చి) 59,980
కారైకల్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 58,030
కారైకల్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 55,650
కారైకల్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 56,619
కారైకల్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 58,030
కారైకల్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 56,060
కారైకల్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 57,400
కారైకల్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 55,240
కారైకల్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర 56,602
కారైకల్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 55,240
కారైకల్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 57,310
కారైకల్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 55,270
కారైకల్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 53,610
కారైకల్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 54,580
కారైకల్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 54,000
కారైకల్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 55,240
కారైకల్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

కారైకల్ : వెండి రేటు

24 మార్చి 2023
71,210.00
+680.00
తేదీ ధర మార్పు
23 మార్చి 2023 70,530 +980.00
22 మార్చి 2023 69,550 +850.00
21 మార్చి 2023 68,700 -370.00
20 మార్చి 2023 69,070 +160.00
19 మార్చి 2023 68,910 +10.00
18 మార్చి 2023 68,900 +10.00
17 మార్చి 2023 68,890 +2,080.00
16 మార్చి 2023 66,810 -760.00
15 మార్చి 2023 67,570 +420.00
14 మార్చి 2023 67,150 +330.00
కారైకల్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 70,530
కారైకల్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 62,070
కారైకల్ వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 65,904
కారైకల్ వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 64,680
కారైకల్ వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (23 మార్చి) 70,530
కారైకల్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 70,660
కారైకల్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 63,890
కారైకల్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 66,603
కారైకల్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 70,220
కారైకల్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 64,800
కారైకల్ వెండి రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 70,110
కారైకల్ వెండి రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 68,230
కారైకల్ వెండి రేటు - జనవరి : సగటు ధర 69,116
కారైకల్ వెండి రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 69,550
కారైకల్ వెండి రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 69,170
కారైకల్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 69,950
కారైకల్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 65,220
కారైకల్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 68,107
కారైకల్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 65,400
కారైకల్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 69,550
కారైకల్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర