మాండ్యా, కర్ణాటక : బంగారం & వెండి ధర

మాండ్యా : బంగారు రేటు

22 మార్చి 2023
58,830
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
21 మార్చి 2023 58,830 -850.00
20 మార్చి 2023 59,680 +60.00
19 మార్చి 2023 59,620 +0.00
18 మార్చి 2023 59,620 +10.00
17 మార్చి 2023 59,610 +1,410.00
16 మార్చి 2023 58,200 -320.00
15 మార్చి 2023 58,520 +880.00
14 మార్చి 2023 57,640 -130.00
13 మార్చి 2023 57,770 +1,480.00
12 మార్చి 2023 56,290 +10.00
మాండ్యా బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 59,680
మాండ్యా బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 55,010
మాండ్యా బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 57,105
మాండ్యా బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 55,930
మాండ్యా బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (21 మార్చి) 58,830
మాండ్యా బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 57,870
మాండ్యా బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 55,500
మాండ్యా బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 56,462
మాండ్యా బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 57,870
మాండ్యా బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 55,900
మాండ్యా బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 57,240
మాండ్యా బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 55,090
మాండ్యా బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర 56,444
మాండ్యా బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 55,090
మాండ్యా బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 57,150
మాండ్యా బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 55,110
మాండ్యా బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 53,460
మాండ్యా బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 54,428
మాండ్యా బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 53,850
మాండ్యా బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 55,080
మాండ్యా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

మాండ్యా : వెండి రేటు

22 మార్చి 2023
68,510.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
21 మార్చి 2023 68,510 -370.00
20 మార్చి 2023 68,880 +170.00
19 మార్చి 2023 68,710 +0.00
18 మార్చి 2023 68,710 +10.00
17 మార్చి 2023 68,700 +2,070.00
16 మార్చి 2023 66,630 -750.00
15 మార్చి 2023 67,380 +420.00
14 మార్చి 2023 66,960 +330.00
13 మార్చి 2023 66,630 +3,750.00
12 మార్చి 2023 62,880 +10.00
మాండ్యా వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 68,880
మాండ్యా వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 61,890
మాండ్యా వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 65,328
మాండ్యా వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 64,500
మాండ్యా వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (21 మార్చి) 68,510
మాండ్యా వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 70,460
మాండ్యా వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 63,710
మాండ్యా వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 66,418
మాండ్యా వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 70,020
మాండ్యా వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 64,620
మాండ్యా వెండి రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 69,920
మాండ్యా వెండి రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 68,040
మాండ్యా వెండి రేటు - జనవరి : సగటు ధర 68,925
మాండ్యా వెండి రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 69,360
మాండ్యా వెండి రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 68,980
మాండ్యా వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 69,750
మాండ్యా వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 65,040
మాండ్యా వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 67,918
మాండ్యా వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 65,210
మాండ్యా వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 69,350
మాండ్యా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర