మాండ్యా, కర్ణాటక : బంగారం & వెండి ధర

మాండ్యా : బంగారు రేటు

ఈ రోజు 19 అక్టోబర్ 2021
48,360
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
18 అక్టోబర్ 2021 48,360 -720.00
17 అక్టోబర్ 2021 49,080 +0.00
16 అక్టోబర్ 2021 49,080 +0.00
15 అక్టోబర్ 2021 49,080 +0.00
14 అక్టోబర్ 2021 49,080 +740.00
13 అక్టోబర్ 2021 48,340 +150.00
12 అక్టోబర్ 2021 48,190 +10.00
11 అక్టోబర్ 2021 48,180 +220.00
10 అక్టోబర్ 2021 47,960 +0.00
09 అక్టోబర్ 2021 47,960 +0.00
మాండ్యా బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 49,080
మాండ్యా బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 47,410
మాండ్యా బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 48,166
మాండ్యా బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 47,450
మాండ్యా బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (18 అక్టోబర్) 48,360
మాండ్యా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 48,680
మాండ్యా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 46,690
మాండ్యా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 47,747
మాండ్యా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 48,260
మాండ్యా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 46,690
మాండ్యా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 49,450
మాండ్యా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 47,000
మాండ్యా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 48,328
మాండ్యా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 49,450
మాండ్యా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 48,310
మాండ్యా బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 49,570
మాండ్యా బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 47,970
మాండ్యా బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 48,893
మాండ్యా బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 47,970
మాండ్యా బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 49,450
మాండ్యా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

మాండ్యా : వెండి రేటు

ఈ రోజు 19 అక్టోబర్ 2021
64,800.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
18 అక్టోబర్ 2021 64,800 +390.00
17 అక్టోబర్ 2021 64,410 +0.00
16 అక్టోబర్ 2021 64,410 +0.00
15 అక్టోబర్ 2021 64,410 +0.00
14 అక్టోబర్ 2021 64,410 +1,330.00
13 అక్టోబర్ 2021 63,080 -160.00
12 అక్టోబర్ 2021 63,240 -60.00
11 అక్టోబర్ 2021 63,300 +560.00
10 అక్టోబర్ 2021 62,740 +0.00
09 అక్టోబర్ 2021 62,740 +0.00
మాండ్యా వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 64,800
మాండ్యా వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 61,060
మాండ్యా వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 62,936
మాండ్యా వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 61,060
మాండ్యా వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (18 అక్టోబర్) 64,800
మాండ్యా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 66,870
మాండ్యా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 59,800
మాండ్యా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 63,783
మాండ్యా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 64,440
మాండ్యా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 59,800
మాండ్యా వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 69,850
మాండ్యా వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 63,220
మాండ్యా వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 65,551
మాండ్యా వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 69,850
మాండ్యా వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 64,550
మాండ్యా వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 71,890
మాండ్యా వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 67,660
మాండ్యా వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 70,040
మాండ్యా వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 69,790
మాండ్యా వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 69,850
మాండ్యా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర