ఉఖ్రుల్, మణిపూర్ : బంగారం & వెండి ధర

ఉఖ్రుల్ : బంగారు రేటు

01 డిసెంబర్ 2022
53,060
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
30 నవంబర్ 2022 53,060 +280.00
29 నవంబర్ 2022 52,780 +240.00
28 నవంబర్ 2022 52,540 -400.00
27 నవంబర్ 2022 52,940 +10.00
26 నవంబర్ 2022 52,930 +0.00
25 నవంబర్ 2022 52,930 -140.00
24 నవంబర్ 2022 53,070 +220.00
23 నవంబర్ 2022 52,850 +190.00
22 నవంబర్ 2022 52,660 -10.00
21 నవంబర్ 2022 52,670 -350.00
ఉఖ్రుల్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర
ఉఖ్రుల్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర
ఉఖ్రుల్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర
ఉఖ్రుల్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర ()
ఉఖ్రుల్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర ()
ఉఖ్రుల్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 53,410
ఉఖ్రుల్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 50,450
ఉఖ్రుల్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 52,374
ఉఖ్రుల్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 50,800
ఉఖ్రుల్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 53,060
ఉఖ్రుల్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 52,190
ఉఖ్రుల్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 50,350
ఉఖ్రుల్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 51,004
ఉఖ్రుల్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 50,380
ఉఖ్రుల్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 50,600
ఉఖ్రుల్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 50,940
ఉఖ్రుల్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 49,490
ఉఖ్రుల్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 50,216
ఉఖ్రుల్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 50,320
ఉఖ్రుల్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 50,370
ఉఖ్రుల్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

ఉఖ్రుల్ : వెండి రేటు

01 డిసెంబర్ 2022
63,540.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
30 నవంబర్ 2022 63,540 +650.00
29 నవంబర్ 2022 62,890 +1,630.00
28 నవంబర్ 2022 61,260 -950.00
27 నవంబర్ 2022 62,210 +0.00
26 నవంబర్ 2022 62,210 +10.00
25 నవంబర్ 2022 62,200 -230.00
24 నవంబర్ 2022 62,430 +340.00
23 నవంబర్ 2022 62,090 +700.00
22 నవంబర్ 2022 61,390 +290.00
21 నవంబర్ 2022 61,100 -250.00
ఉఖ్రుల్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర
ఉఖ్రుల్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర
ఉఖ్రుల్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర
ఉఖ్రుల్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర ()
ఉఖ్రుల్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర ()
ఉఖ్రుల్ వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 63,540
ఉఖ్రుల్ వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 58,680
ఉఖ్రుల్ వెండి రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 61,577
ఉఖ్రుల్ వెండి రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 59,210
ఉఖ్రుల్ వెండి రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 63,540
ఉఖ్రుల్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 62,050
ఉఖ్రుల్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 55,510
ఉఖ్రుల్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 58,285
ఉఖ్రుల్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 57,040
ఉఖ్రుల్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 57,990
ఉఖ్రుల్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 58,150
ఉఖ్రుల్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 52,570
ఉఖ్రుల్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 55,662
ఉఖ్రుల్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 52,570
ఉఖ్రుల్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 57,030
ఉఖ్రుల్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర