ఉఖ్రుల్, మణిపూర్ : బంగారం & వెండి ధర

ఉఖ్రుల్ : బంగారు రేటు

ఈ రోజు 26 అక్టోబర్ 2021
49,120
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
25 అక్టోబర్ 2021 49,120 +410.00
24 అక్టోబర్ 2021 48,710 +0.00
23 అక్టోబర్ 2021 48,710 +0.00
22 అక్టోబర్ 2021 48,710 -100.00
21 అక్టోబర్ 2021 48,810 +220.00
20 అక్టోబర్ 2021 48,590 -10.00
19 అక్టోబర్ 2021 48,600 +80.00
18 అక్టోబర్ 2021 48,520 -720.00
17 అక్టోబర్ 2021 49,240 +0.00
16 అక్టోబర్ 2021 49,240 +0.00
ఉఖ్రుల్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 49,240
ఉఖ్రుల్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 47,570
ఉఖ్రుల్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 48,443
ఉఖ్రుల్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 47,600
ఉఖ్రుల్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (25 అక్టోబర్) 49,120
ఉఖ్రుల్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 48,840
ఉఖ్రుల్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 46,850
ఉఖ్రుల్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 47,908
ఉఖ్రుల్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 48,420
ఉఖ్రుల్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 46,850
ఉఖ్రుల్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 49,620
ఉఖ్రుల్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 47,150
ఉఖ్రుల్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 48,487
ఉఖ్రుల్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 49,620
ఉఖ్రుల్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 48,470
ఉఖ్రుల్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 49,740
ఉఖ్రుల్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 48,130
ఉఖ్రుల్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 49,055
ఉఖ్రుల్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 48,130
ఉఖ్రుల్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 49,620
ఉఖ్రుల్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

ఉఖ్రుల్ : వెండి రేటు

ఈ రోజు 26 అక్టోబర్ 2021
67,470.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
25 అక్టోబర్ 2021 67,470 +660.00
24 అక్టోబర్ 2021 66,810 +0.00
23 అక్టోబర్ 2021 66,810 +0.00
22 అక్టోబర్ 2021 66,810 -610.00
21 అక్టోబర్ 2021 67,420 +1,190.00
20 అక్టోబర్ 2021 66,230 +1,210.00
19 అక్టోబర్ 2021 65,020 +0.00
18 అక్టోబర్ 2021 65,020 +390.00
17 అక్టోబర్ 2021 64,630 +0.00
16 అక్టోబర్ 2021 64,630 +0.00
ఉఖ్రుల్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 67,470
ఉఖ్రుల్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 61,270
ఉఖ్రుల్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 64,130
ఉఖ్రుల్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 61,270
ఉఖ్రుల్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (25 అక్టోబర్) 67,470
ఉఖ్రుల్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 67,100
ఉఖ్రుల్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 60,000
ఉఖ్రుల్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 63,996
ఉఖ్రుల్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 64,660
ఉఖ్రుల్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 60,000
ఉఖ్రుల్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 70,090
ఉఖ్రుల్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 63,430
ఉఖ్రుల్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 65,772
ఉఖ్రుల్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 70,090
ఉఖ్రుల్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 64,770
ఉఖ్రుల్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 72,130
ఉఖ్రుల్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 67,880
ఉఖ్రుల్ వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 70,275
ఉఖ్రుల్ వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 70,020
ఉఖ్రుల్ వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 70,090
ఉఖ్రుల్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర