సాకేత్, .ిల్లీ : బంగారం & వెండి ధర

సాకేత్ : బంగారు రేటు

27 సెప్టెంబర్ 2023
58,040
-480.00
తేదీ ధర మార్పు
26 సెప్టెంబర్ 2023 58,520 -240.00
25 సెప్టెంబర్ 2023 58,760 -260.00
24 సెప్టెంబర్ 2023 59,020 +10.00
23 సెప్టెంబర్ 2023 59,010 +0.00
22 సెప్టెంబర్ 2023 59,010 +120.00
21 సెప్టెంబర్ 2023 58,890 -550.00
20 సెప్టెంబర్ 2023 59,440 +150.00
19 సెప్టెంబర్ 2023 59,290 +10.00
18 సెప్టెంబర్ 2023 59,280 +240.00
17 సెప్టెంబర్ 2023 59,040 +0.00
సాకేత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 59,440
సాకేత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 58,520
సాకేత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 59,014
సాకేత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 59,380
సాకేత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (26 సెప్టెంబర్) 58,520
సాకేత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 59,430
సాకేత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 58,200
సాకేత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 58,855
సాకేత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 59,230
సాకేత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 59,340
సాకేత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 59,910
సాకేత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 58,160
సాకేత్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 59,120
సాకేత్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 58,160
సాకేత్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 59,910
సాకేత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 60,070
సాకేత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 58,040
సాకేత్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 59,030
సాకేత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 60,070
సాకేత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 58,160
సాకేత్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

సాకేత్ : వెండి రేటు

27 సెప్టెంబర్ 2023
70,580.00
-960.00
తేదీ ధర మార్పు
26 సెప్టెంబర్ 2023 71,540 -330.00
25 సెప్టెంబర్ 2023 71,870 -1,220.00
24 సెప్టెంబర్ 2023 73,090 +10.00
23 సెప్టెంబర్ 2023 73,080 +0.00
22 సెప్టెంబర్ 2023 73,080 +260.00
21 సెప్టెంబర్ 2023 72,820 -140.00
20 సెప్టెంబర్ 2023 72,960 +660.00
19 సెప్టెంబర్ 2023 72,300 +10.00
18 సెప్టెంబర్ 2023 72,290 +420.00
17 సెప్టెంబర్ 2023 71,870 +10.00
సాకేత్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 74,710
సాకేత్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 70,600
సాకేత్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 72,353
సాకేత్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 74,690
సాకేత్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (26 సెప్టెంబర్) 71,540
సాకేత్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 75,270
సాకేత్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 69,760
సాకేత్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 71,940
సాకేత్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 73,930
సాకేత్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 75,270
సాకేత్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 76,280
సాకేత్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 69,790
సాకేత్ వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 73,485
సాకేత్ వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 69,790
సాకేత్ వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 75,360
సాకేత్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 73,850
సాకేత్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 68,170
సాకేత్ వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 71,322
సాకేత్ వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 72,570
సాకేత్ వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 69,790
సాకేత్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర