ద్వారక, .ిల్లీ : బంగారం & వెండి ధర

ద్వారక : బంగారు రేటు

27 మార్చి 2023
59,390
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
26 మార్చి 2023 59,390 +0.00
25 మార్చి 2023 59,390 +10.00
24 మార్చి 2023 59,380 -280.00
23 మార్చి 2023 59,660 +840.00
22 మార్చి 2023 58,820 +140.00
21 మార్చి 2023 58,680 -850.00
20 మార్చి 2023 59,530 +60.00
19 మార్చి 2023 59,470 +0.00
18 మార్చి 2023 59,470 +10.00
17 మార్చి 2023 59,460 +1,410.00
ద్వారక బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 59,660
ద్వారక బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 54,870
ద్వారక బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 57,416
ద్వారక బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 55,790
ద్వారక బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (26 మార్చి) 59,390
ద్వారక బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 57,730
ద్వారక బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 55,360
ద్వారక బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 56,322
ద్వారక బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 57,730
ద్వారక బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 55,760
ద్వారక బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 57,100
ద్వారక బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 54,950
ద్వారక బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర 56,303
ద్వారక బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 54,950
ద్వారక బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 57,010
ద్వారక బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 54,980
ద్వారక బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 53,320
ద్వారక బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 54,292
ద్వారక బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 53,720
ద్వారక బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 54,940
ద్వారక - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

ద్వారక : వెండి రేటు

27 మార్చి 2023
70,330.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
26 మార్చి 2023 70,330 +0.00
25 మార్చి 2023 70,330 +10.00
24 మార్చి 2023 70,320 +170.00
23 మార్చి 2023 70,150 +970.00
22 మార్చి 2023 69,180 +840.00
21 మార్చి 2023 68,340 -360.00
20 మార్చి 2023 68,700 +160.00
19 మార్చి 2023 68,540 +0.00
18 మార్చి 2023 68,540 +10.00
17 మార్చి 2023 68,530 +2,070.00
ద్వారక వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 70,330
ద్వారక వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 61,740
ద్వారక వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 66,105
ద్వారక వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 64,340
ద్వారక వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (26 మార్చి) 70,330
ద్వారక వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 70,280
ద్వారక వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 63,550
ద్వారక వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 66,250
ద్వారక వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 69,850
ద్వారక వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 64,460
ద్వారక వెండి రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 69,740
ద్వారక వెండి రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 67,870
ద్వారక వెండి రేటు - జనవరి : సగటు ధర 68,746
ద్వారక వెండి రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 69,180
ద్వారక వెండి రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 68,810
ద్వారక వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 69,580
ద్వారక వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 64,880
ద్వారక వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 67,748
ద్వారక వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 65,050
ద్వారక వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 69,180
ద్వారక - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర