పుదుక్కోట్టై, తమిళనాడు : బంగారం & వెండి ధర

పుదుక్కోట్టై : బంగారు రేటు

30 మే 2023
60,280
+460.00
తేదీ ధర మార్పు
29 మే 2023 59,820 +80.00
28 మే 2023 59,740 +0.00
27 మే 2023 59,740 +10.00
26 మే 2023 59,730 -100.00
25 మే 2023 59,830 -370.00
24 మే 2023 60,200 -390.00
23 మే 2023 60,590 -20.00
22 మే 2023 60,610 -120.00
21 మే 2023 60,730 +0.00
20 మే 2023 60,730 +10.00
పుదుక్కోట్టై బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 61,760
పుదుక్కోట్టై బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 59,730
పుదుక్కోట్టై బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 60,715
పుదుక్కోట్టై బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 60,190
పుదుక్కోట్టై బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (29 మే) 59,820
పుదుక్కోట్టై బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 61,410
పుదుక్కోట్టై బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 59,700
పుదుక్కోట్టై బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 60,420
పుదుక్కోట్టై బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 59,700
పుదుక్కోట్టై బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 60,180
పుదుక్కోట్టై బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 59,940
పుదుక్కోట్టై బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 55,120
పుదుక్కోట్టై బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 57,955
పుదుక్కోట్టై బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 56,050
పుదుక్కోట్టై బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 59,690
పుదుక్కోట్టై బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 57,990
పుదుక్కోట్టై బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 55,620
పుదుక్కోట్టై బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 56,582
పుదుక్కోట్టై బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 57,990
పుదుక్కోట్టై బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 56,020
పుదుక్కోట్టై - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

పుదుక్కోట్టై : వెండి రేటు

30 మే 2023
71,370.00
-20.00
తేదీ ధర మార్పు
29 మే 2023 71,390 -170.00
28 మే 2023 71,560 +0.00
27 మే 2023 71,560 +10.00
26 మే 2023 71,550 +1,080.00
25 మే 2023 70,470 -830.00
24 మే 2023 71,300 -1,100.00
23 మే 2023 72,400 -570.00
22 మే 2023 72,970 -620.00
21 మే 2023 73,590 +10.00
20 మే 2023 73,580 +0.00
పుదుక్కోట్టై వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 78,220
పుదుక్కోట్టై వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 70,470
పుదుక్కోట్టై వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 74,124
పుదుక్కోట్టై వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 75,620
పుదుక్కోట్టై వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (29 మే) 71,390
పుదుక్కోట్టై వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 77,400
పుదుక్కోట్టై వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 72,420
పుదుక్కోట్టై వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 75,030
పుదుక్కోట్టై వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 72,500
పుదుక్కోట్టై వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 75,620
పుదుక్కోట్టై వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 72,500
పుదుక్కోట్టై వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 62,030
పుదుక్కోట్టై వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 67,175
పుదుక్కోట్టై వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 64,640
పుదుక్కోట్టై వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 72,500
పుదుక్కోట్టై వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 70,610
పుదుక్కోట్టై వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 63,850
పుదుక్కోట్టై వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 66,560
పుదుక్కోట్టై వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 70,170
పుదుక్కోట్టై వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 64,760
పుదుక్కోట్టై - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర