మధుర, ఉత్తర ప్రదేశ్ : బంగారం & వెండి ధర

మధుర : బంగారు రేటు

18 ఆగస్టు 2022
51,740
+210.00
తేదీ ధర మార్పు
17 ఆగస్టు 2022 51,530 -330.00
16 ఆగస్టు 2022 51,860 -720.00
15 ఆగస్టు 2022 52,580 +0.00
14 ఆగస్టు 2022 52,580 +0.00
13 ఆగస్టు 2022 52,580 +10.00
12 ఆగస్టు 2022 52,570 +270.00
11 ఆగస్టు 2022 52,300 +90.00
10 ఆగస్టు 2022 52,210 -30.00
09 ఆగస్టు 2022 52,240 +0.00
08 ఆగస్టు 2022 52,240 +400.00
మధుర బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 52,660
మధుర బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 51,460
మధుర బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 52,118
మధుర బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 51,460
మధుర బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (17 ఆగస్టు) 51,530
మధుర బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 53,360
మధుర బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 51,510
మధుర బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 51,999
మధుర బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 51,710
మధుర బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 51,510
మధుర బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 52,930
మధుర బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 51,380
మధుర బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 52,088
మధుర బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 52,060
మధుర బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 51,930
మధుర బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 52,980
మధుర బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 51,050
మధుర బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 51,922
మధుర బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 52,480
మధుర బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 52,120
మధుర - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

మధుర : వెండి రేటు

18 ఆగస్టు 2022
57,230.00
+190.00
తేదీ ధర మార్పు
17 ఆగస్టు 2022 57,040 -830.00
16 ఆగస్టు 2022 57,870 -1,580.00
15 ఆగస్టు 2022 59,450 +10.00
14 ఆగస్టు 2022 59,440 +0.00
13 ఆగస్టు 2022 59,440 +10.00
12 ఆగస్టు 2022 59,430 +950.00
11 ఆగస్టు 2022 58,480 -570.00
10 ఆగస్టు 2022 59,050 -120.00
09 ఆగస్టు 2022 59,170 +0.00
08 ఆగస్టు 2022 59,170 +1,670.00
మధుర వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 59,450
మధుర వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 57,040
మధుర వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 58,399
మధుర వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 58,350
మధుర వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (17 ఆగస్టు) 57,040
మధుర వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 59,870
మధుర వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 55,700
మధుర వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 58,022
మధుర వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 59,710
మధుర వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 57,720
మధుర వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 63,810
మధుర వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 60,460
మధుర వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 62,491
మధుర వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 62,570
మధుర వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 60,460
మధుర వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 65,430
మధుర వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 60,140
మధుర వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 62,924
మధుర వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 65,430
మధుర వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 63,350
మధుర - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర