మెయిన్‌పురి, ఉత్తర ప్రదేశ్ : బంగారం & వెండి ధర

మెయిన్‌పురి : బంగారు రేటు

ఈ రోజు 17 అక్టోబర్ 2021
49,050
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
16 అక్టోబర్ 2021 49,050 +0.00
15 అక్టోబర్ 2021 49,050 +0.00
14 అక్టోబర్ 2021 49,050 +730.00
13 అక్టోబర్ 2021 48,320 +150.00
12 అక్టోబర్ 2021 48,170 +20.00
11 అక్టోబర్ 2021 48,150 +210.00
10 అక్టోబర్ 2021 47,940 +0.00
09 అక్టోబర్ 2021 47,940 +0.00
08 అక్టోబర్ 2021 47,940 -80.00
07 అక్టోబర్ 2021 48,020 +150.00
మెయిన్‌పురి బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 49,050
మెయిన్‌పురి బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 47,380
మెయిన్‌పురి బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 48,071
మెయిన్‌పురి బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 47,420
మెయిన్‌పురి బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (16 అక్టోబర్) 49,050
మెయిన్‌పురి బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 48,650
మెయిన్‌పురి బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 46,670
మెయిన్‌పురి బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 47,723
మెయిన్‌పురి బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 48,240
మెయిన్‌పురి బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 46,670
మెయిన్‌పురి బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 49,430
మెయిన్‌పురి బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 46,970
మెయిన్‌పురి బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 48,302
మెయిన్‌పురి బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 49,430
మెయిన్‌పురి బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 48,280
మెయిన్‌పురి బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 49,550
మెయిన్‌పురి బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 47,950
మెయిన్‌పురి బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 48,866
మెయిన్‌పురి బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 47,950
మెయిన్‌పురి బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 49,430
మెయిన్‌పురి - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

మెయిన్‌పురి : వెండి రేటు

ఈ రోజు 17 అక్టోబర్ 2021
64,380.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
16 అక్టోబర్ 2021 64,380 +0.00
15 అక్టోబర్ 2021 64,380 +0.00
14 అక్టోబర్ 2021 64,380 +1,330.00
13 అక్టోబర్ 2021 63,050 -160.00
12 అక్టోబర్ 2021 63,210 -60.00
11 అక్టోబర్ 2021 63,270 +560.00
10 అక్టోబర్ 2021 62,710 +0.00
09 అక్టోబర్ 2021 62,710 +0.00
08 అక్టోబర్ 2021 62,710 +260.00
07 అక్టోబర్ 2021 62,450 +20.00
మెయిన్‌పురి వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 64,380
మెయిన్‌పురి వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 61,030
మెయిన్‌పురి వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 62,698
మెయిన్‌పురి వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 61,030
మెయిన్‌పురి వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (16 అక్టోబర్) 64,380
మెయిన్‌పురి వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 66,840
మెయిన్‌పురి వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 59,770
మెయిన్‌పురి వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 63,748
మెయిన్‌పురి వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 64,410
మెయిన్‌పురి వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 59,770
మెయిన్‌పురి వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 69,820
మెయిన్‌పురి వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 63,180
మెయిన్‌పురి వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 65,519
మెయిన్‌పురి వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 69,820
మెయిన్‌పురి వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 64,520
మెయిన్‌పురి వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 71,850
మెయిన్‌పురి వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 67,620
మెయిన్‌పురి వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 70,004
మెయిన్‌పురి వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 69,750
మెయిన్‌పురి వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 69,820
మెయిన్‌పురి - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర