చండీగ .్ : అన్ని నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

చండీగ .్ : అన్ని నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
చండీగ .్ 27 మార్చి 2023 59,500

చండీగ .్ : అన్ని నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
చండీగ .్ 27 మార్చి 2023 70,460