బల్రాంపూర్, ఉత్తర ప్రదేశ్ : బంగారం & వెండి ధర

బల్రాంపూర్ : బంగారు రేటు

29 నవంబర్ 2023
62,730
+190.00
తేదీ ధర మార్పు
28 నవంబర్ 2023 62,540 +950.00
27 నవంబర్ 2023 61,590 +10.00
26 నవంబర్ 2023 61,580 +0.00
25 నవంబర్ 2023 61,580 +10.00
24 నవంబర్ 2023 61,570 +300.00
23 నవంబర్ 2023 61,270 +60.00
22 నవంబర్ 2023 61,210 -180.00
21 నవంబర్ 2023 61,390 +500.00
20 నవంబర్ 2023 60,890 -30.00
19 నవంబర్ 2023 60,920 +0.00
బల్రాంపూర్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 62,540
బల్రాంపూర్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 59,780
బల్రాంపూర్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 60,865
బల్రాంపూర్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 60,880
బల్రాంపూర్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (28 నవంబర్) 62,540
బల్రాంపూర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 61,350
బల్రాంపూర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 56,560
బల్రాంపూర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 59,213
బల్రాంపూర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 57,520
బల్రాంపూర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 61,000
బల్రాంపూర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 59,560
బల్రాంపూర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 57,310
బల్రాంపూర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 58,929
బల్రాంపూర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 59,500
బల్రాంపూర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 57,510
బల్రాంపూర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 59,540
బల్రాంపూర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 58,310
బల్రాంపూర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 58,971
బల్రాంపూర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 59,350
బల్రాంపూర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 59,460
బల్రాంపూర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

బల్రాంపూర్ : వెండి రేటు

29 నవంబర్ 2023
75,670.00
+200.00
తేదీ ధర మార్పు
28 నవంబర్ 2023 75,470 +1,290.00
27 నవంబర్ 2023 74,180 +10.00
26 నవంబర్ 2023 74,170 +0.00
25 నవంబర్ 2023 74,170 +10.00
24 నవంబర్ 2023 74,160 +1,020.00
23 నవంబర్ 2023 73,140 +130.00
22 నవంబర్ 2023 73,010 -470.00
21 నవంబర్ 2023 73,480 +570.00
20 నవంబర్ 2023 72,910 -460.00
19 నవంబర్ 2023 73,370 +0.00
బల్రాంపూర్ వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 75,470
బల్రాంపూర్ వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 70,120
బల్రాంపూర్ వెండి రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 72,409
బల్రాంపూర్ వెండి రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 71,410
బల్రాంపూర్ వెండి రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (28 నవంబర్) 75,470
బల్రాంపూర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 72,960
బల్రాంపూర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 66,740
బల్రాంపూర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 70,612
బల్రాంపూర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 69,800
బల్రాంపూర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 71,760
బల్రాంపూర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 74,850
బల్రాంపూర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 69,790
బల్రాంపూర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 72,210
బల్రాంపూర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 74,840
బల్రాంపూర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 69,790
బల్రాంపూర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 75,420
బల్రాంపూర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 69,900
బల్రాంపూర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 72,083
బల్రాంపూర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 74,070
బల్రాంపూర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 75,420
బల్రాంపూర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర