బల్రాంపూర్, ఉత్తర ప్రదేశ్ : బంగారం & వెండి ధర

బల్రాంపూర్ : బంగారు రేటు

02 అక్టోబర్ 2022
50,180
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
01 అక్టోబర్ 2022 50,180 +10.00
30 సెప్టెంబర్ 2022 50,170 +80.00
29 సెప్టెంబర్ 2022 50,090 +160.00
28 సెప్టెంబర్ 2022 49,930 +440.00
27 సెప్టెంబర్ 2022 49,490 +190.00
26 సెప్టెంబర్ 2022 49,300 -270.00
25 సెప్టెంబర్ 2022 49,570 +10.00
24 సెప్టెంబర్ 2022 49,560 +0.00
23 సెప్టెంబర్ 2022 49,560 -590.00
22 సెప్టెంబర్ 2022 50,150 +590.00
బల్రాంపూర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 50,180
బల్రాంపూర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 50,180
బల్రాంపూర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 50,180
బల్రాంపూర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 50,180
బల్రాంపూర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (01 అక్టోబర్) 50,180
బల్రాంపూర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 50,730
బల్రాంపూర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 49,300
బల్రాంపూర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 50,018
బల్రాంపూర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 50,120
బల్రాంపూర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 50,170
బల్రాంపూర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 52,660
బల్రాంపూర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 50,810
బల్రాంపూర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 51,773
బల్రాంపూర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 51,460
బల్రాంపూర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 50,810
బల్రాంపూర్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 53,360
బల్రాంపూర్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 51,510
బల్రాంపూర్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 51,999
బల్రాంపూర్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 51,710
బల్రాంపూర్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 51,510
బల్రాంపూర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

బల్రాంపూర్ : వెండి రేటు

02 అక్టోబర్ 2022
56,810.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
01 అక్టోబర్ 2022 56,810 +0.00
30 సెప్టెంబర్ 2022 56,810 +800.00
29 సెప్టెంబర్ 2022 56,010 -450.00
28 సెప్టెంబర్ 2022 56,460 +1,100.00
27 సెప్టెంబర్ 2022 55,360 +120.00
26 సెప్టెంబర్ 2022 55,240 -950.00
25 సెప్టెంబర్ 2022 56,190 +0.00
24 సెప్టెంబర్ 2022 56,190 +10.00
23 సెప్టెంబర్ 2022 56,180 -1,740.00
22 సెప్టెంబర్ 2022 57,920 +700.00
బల్రాంపూర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 56,810
బల్రాంపూర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 56,810
బల్రాంపూర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 56,810
బల్రాంపూర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 56,810
బల్రాంపూర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (01 అక్టోబర్) 56,810
బల్రాంపూర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 57,920
బల్రాంపూర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 52,370
బల్రాంపూర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 55,442
బల్రాంపూర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 52,370
బల్రాంపూర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 56,810
బల్రాంపూర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 59,450
బల్రాంపూర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 54,040
బల్రాంపూర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 56,945
బల్రాంపూర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 58,350
బల్రాంపూర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 54,040
బల్రాంపూర్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 59,870
బల్రాంపూర్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 55,700
బల్రాంపూర్ వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 58,022
బల్రాంపూర్ వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 59,710
బల్రాంపూర్ వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 57,720
బల్రాంపూర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర