బిశ్వనాథ్, అస్సాం : బంగారం & వెండి ధర

బిశ్వనాథ్ : బంగారు రేటు

30 మే 2023
60,230
+450.00
తేదీ ధర మార్పు
29 మే 2023 59,780 +90.00
28 మే 2023 59,690 +0.00
27 మే 2023 59,690 +10.00
26 మే 2023 59,680 -100.00
25 మే 2023 59,780 -370.00
24 మే 2023 60,150 -390.00
23 మే 2023 60,540 -20.00
22 మే 2023 60,560 -120.00
21 మే 2023 60,680 +0.00
20 మే 2023 60,680 +10.00
బిశ్వనాథ్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 61,710
బిశ్వనాథ్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 59,680
బిశ్వనాథ్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 60,666
బిశ్వనాథ్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 60,140
బిశ్వనాథ్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (29 మే) 59,780
బిశ్వనాథ్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 61,370
బిశ్వనాథ్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 59,650
బిశ్వనాథ్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 60,372
బిశ్వనాథ్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 59,650
బిశ్వనాథ్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 60,130
బిశ్వనాథ్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 59,890
బిశ్వనాథ్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 55,080
బిశ్వనాథ్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 57,908
బిశ్వనాథ్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 56,010
బిశ్వనాథ్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 59,640
బిశ్వనాథ్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 57,950
బిశ్వనాథ్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 55,570
బిశ్వనాథ్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 56,537
బిశ్వనాథ్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 57,950
బిశ్వనాథ్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 55,970
బిశ్వనాథ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

బిశ్వనాథ్ : వెండి రేటు

30 మే 2023
71,290.00
-40.00
తేదీ ధర మార్పు
29 మే 2023 71,330 -180.00
28 మే 2023 71,510 +10.00
27 మే 2023 71,500 +10.00
26 మే 2023 71,490 +1,080.00
25 మే 2023 70,410 -840.00
24 మే 2023 71,250 -1,090.00
23 మే 2023 72,340 -570.00
22 మే 2023 72,910 -620.00
21 మే 2023 73,530 +10.00
20 మే 2023 73,520 +0.00
బిశ్వనాథ్ వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 78,150
బిశ్వనాథ్ వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 70,410
బిశ్వనాథ్ వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 74,065
బిశ్వనాథ్ వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 75,560
బిశ్వనాథ్ వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (29 మే) 71,330
బిశ్వనాథ్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 77,340
బిశ్వనాథ్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 72,360
బిశ్వనాథ్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 74,970
బిశ్వనాథ్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 72,450
బిశ్వనాథ్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 75,560
బిశ్వనాథ్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 72,440
బిశ్వనాథ్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 61,980
బిశ్వనాథ్ వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 67,122
బిశ్వనాథ్ వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 64,590
బిశ్వనాథ్ వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 72,440
బిశ్వనాథ్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 70,550
బిశ్వనాథ్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 63,800
బిశ్వనాథ్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 66,505
బిశ్వనాథ్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 70,110
బిశ్వనాథ్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 64,700
బిశ్వనాథ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర