సతారా, మహారాష్ట్ర : బంగారం & వెండి ధర

సతారా : బంగారు రేటు

14 ఆగస్టు 2022
52,560
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
13 ఆగస్టు 2022 52,560 +0.00
12 ఆగస్టు 2022 52,560 +270.00
11 ఆగస్టు 2022 52,290 +100.00
10 ఆగస్టు 2022 52,190 -40.00
09 ఆగస్టు 2022 52,230 +10.00
08 ఆగస్టు 2022 52,220 +400.00
07 ఆగస్టు 2022 51,820 +0.00
06 ఆగస్టు 2022 51,820 +10.00
05 ఆగస్టు 2022 51,810 -320.00
04 ఆగస్టు 2022 52,130 -520.00
సతారా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 52,650
సతారా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 51,450
సతారా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 52,098
సతారా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 51,450
సతారా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (13 ఆగస్టు) 52,560
సతారా బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 53,340
సతారా బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 51,490
సతారా బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 51,986
సతారా బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 51,700
సతారా బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 51,490
సతారా బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 52,910
సతారా బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 51,370
సతారా బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 52,076
సతారా బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 52,050
సతారా బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 51,920
సతారా బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 52,970
సతారా బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 51,040
సతారా బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 51,909
సతారా బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 52,460
సతారా బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 52,110
సతారా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

సతారా : వెండి రేటు

14 ఆగస్టు 2022
59,420.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
13 ఆగస్టు 2022 59,420 +0.00
12 ఆగస్టు 2022 59,420 +950.00
11 ఆగస్టు 2022 58,470 -570.00
10 ఆగస్టు 2022 59,040 -110.00
09 ఆగస్టు 2022 59,150 +0.00
08 ఆగస్టు 2022 59,150 +1,670.00
07 ఆగస్టు 2022 57,480 +0.00
06 ఆగస్టు 2022 57,480 +10.00
05 ఆగస్టు 2022 57,470 -620.00
04 ఆగస్టు 2022 58,090 +370.00
సతారా వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 59,420
సతారా వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 57,470
సతారా వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 58,369
సతారా వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 58,340
సతారా వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (13 ఆగస్టు) 59,420
సతారా వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 59,860
సతారా వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 55,680
సతారా వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 58,009
సతారా వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 59,700
సతారా వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 57,700
సతారా వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 63,800
సతారా వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 60,450
సతారా వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 62,475
సతారా వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 62,560
సతారా వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 60,450
సతారా వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 65,420
సతారా వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 60,130
సతారా వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 62,910
సతారా వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 65,420
సతారా వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 63,330
సతారా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర