యమునా విహార్ : బంగారం & వెండి ధర, యమునా విహార్ బంగారు రేట్లు, యమునా విహార్ వెండి రేట్లు

యమునా విహార్, .ిల్లీ : బంగారం & వెండి ధర

యమునా విహార్ : బంగారు రేటు

ఈ రోజు 20 మే 2022
51,640
+330.00
తేదీ ధర మార్పు
19 మే 2022 51,310 +50.00
18 మే 2022 51,260 -80.00
17 మే 2022 51,340 +380.00
16 మే 2022 50,960 -300.00
15 మే 2022 51,260 +0.00
14 మే 2022 51,260 +0.00
13 మే 2022 51,260 -670.00
12 మే 2022 51,930 +240.00
11 మే 2022 51,690 -380.00
10 మే 2022 52,070 -390.00
యమునా విహార్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 52,880
యమునా విహార్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 50,960
యమునా విహార్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 51,762
యమునా విహార్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 52,380
యమునా విహార్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (19 మే) 51,310
యమునా విహార్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 54,430
యమునా విహార్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 52,310
యమునా విహార్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 53,251
యమునా విహార్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 52,710
యమునా విహార్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 52,380
యమునా విహార్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 55,400
యమునా విహార్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 51,310
యమునా విహార్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 53,116
యమునా విహార్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 51,310
యమునా విహార్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 52,060
యమునా విహార్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 52,660
యమునా విహార్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 48,720
యమునా విహార్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 50,444
యమునా విహార్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 48,720
యమునా విహార్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 51,310
యమునా విహార్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

యమునా విహార్ : వెండి రేటు

ఈ రోజు 20 మే 2022
62,900.00
+800.00
తేదీ ధర మార్పు
19 మే 2022 62,100 -380.00
18 మే 2022 62,480 +230.00
17 మే 2022 62,250 +1,630.00
16 మే 2022 60,620 +590.00
15 మే 2022 60,030 +0.00
14 మే 2022 60,030 +0.00
13 మే 2022 60,030 -2,040.00
12 మే 2022 62,070 +130.00
11 మే 2022 61,940 -890.00
10 మే 2022 62,830 -1,080.00
యమునా విహార్ వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 65,310
యమునా విహార్ వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 60,030
యమునా విహార్ వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 62,661
యమునా విహార్ వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 65,310
యమునా విహార్ వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (19 మే) 62,100
యమునా విహార్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 71,500
యమునా విహార్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 65,310
యమునా విహార్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 68,659
యమునా విహార్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 68,950
యమునా విహార్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 65,310
యమునా విహార్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 72,940
యమునా విహార్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 65,410
యమునా విహార్ వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 70,028
యమునా విహార్ వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 65,410
యమునా విహార్ వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 68,870
యమునా విహార్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 67,470
యమునా విహార్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 62,050
యమునా విహార్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 64,493
యమునా విహార్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 62,300
యమునా విహార్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 65,410
యమునా విహార్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర