యమునా విహార్, .ిల్లీ : బంగారం & వెండి ధర

యమునా విహార్ : బంగారు రేటు

22 మార్చి 2023
58,680
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
21 మార్చి 2023 58,680 -850.00
20 మార్చి 2023 59,530 +60.00
19 మార్చి 2023 59,470 +0.00
18 మార్చి 2023 59,470 +10.00
17 మార్చి 2023 59,460 +1,410.00
16 మార్చి 2023 58,050 -320.00
15 మార్చి 2023 58,370 +880.00
14 మార్చి 2023 57,490 -130.00
13 మార్చి 2023 57,620 +1,470.00
12 మార్చి 2023 56,150 +10.00
యమునా విహార్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 59,530
యమునా విహార్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 54,870
యమునా విహార్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 56,961
యమునా విహార్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 55,790
యమునా విహార్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (21 మార్చి) 58,680
యమునా విహార్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 57,730
యమునా విహార్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 55,360
యమునా విహార్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 56,322
యమునా విహార్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 57,730
యమునా విహార్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 55,760
యమునా విహార్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 57,100
యమునా విహార్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 54,950
యమునా విహార్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర 56,303
యమునా విహార్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 54,950
యమునా విహార్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 57,010
యమునా విహార్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 54,980
యమునా విహార్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 53,320
యమునా విహార్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 54,292
యమునా విహార్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 53,720
యమునా విహార్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 54,940
యమునా విహార్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

యమునా విహార్ : వెండి రేటు

22 మార్చి 2023
68,340.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
21 మార్చి 2023 68,340 -360.00
20 మార్చి 2023 68,700 +160.00
19 మార్చి 2023 68,540 +0.00
18 మార్చి 2023 68,540 +10.00
17 మార్చి 2023 68,530 +2,070.00
16 మార్చి 2023 66,460 -750.00
15 మార్చి 2023 67,210 +420.00
14 మార్చి 2023 66,790 +330.00
13 మార్చి 2023 66,460 +3,740.00
12 మార్చి 2023 62,720 +10.00
యమునా విహార్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 68,700
యమునా విహార్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 61,740
యమునా విహార్ వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 65,163
యమునా విహార్ వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 64,340
యమునా విహార్ వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (21 మార్చి) 68,340
యమునా విహార్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 70,280
యమునా విహార్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 63,550
యమునా విహార్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 66,250
యమునా విహార్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 69,850
యమునా విహార్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 64,460
యమునా విహార్ వెండి రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 69,740
యమునా విహార్ వెండి రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 67,870
యమునా విహార్ వెండి రేటు - జనవరి : సగటు ధర 68,746
యమునా విహార్ వెండి రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 69,180
యమునా విహార్ వెండి రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 68,810
యమునా విహార్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 69,580
యమునా విహార్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 64,880
యమునా విహార్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 67,748
యమునా విహార్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 65,050
యమునా విహార్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 69,180
యమునా విహార్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర