యమునా విహార్, .ిల్లీ : బంగారం & వెండి ధర

యమునా విహార్ : బంగారు రేటు

ఈ రోజు 18 అక్టోబర్ 2021
48,240
-720.00
తేదీ ధర మార్పు
17 అక్టోబర్ 2021 48,960 +0.00
16 అక్టోబర్ 2021 48,960 +0.00
15 అక్టోబర్ 2021 48,960 +0.00
14 అక్టోబర్ 2021 48,960 +740.00
13 అక్టోబర్ 2021 48,220 +150.00
12 అక్టోబర్ 2021 48,070 +10.00
11 అక్టోబర్ 2021 48,060 +220.00
10 అక్టోబర్ 2021 47,840 +0.00
09 అక్టోబర్ 2021 47,840 +0.00
08 అక్టోబర్ 2021 47,840 -90.00
యమునా విహార్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 48,960
యమునా విహార్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 47,290
యమునా విహార్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 48,035
యమునా విహార్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 47,330
యమునా విహార్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (17 అక్టోబర్) 48,960
యమునా విహార్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 48,560
యమునా విహార్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 46,580
యమునా విహార్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 47,632
యమునా విహార్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 48,140
యమునా విహార్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 46,580
యమునా విహార్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 49,330
యమునా విహార్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 46,880
యమునా విహార్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 48,208
యమునా విహార్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 49,330
యమునా విహార్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 48,190
యమునా విహార్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 49,450
యమునా విహార్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 47,860
యమునా విహార్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 48,773
యమునా విహార్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 47,860
యమునా విహార్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 49,330
యమునా విహార్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

యమునా విహార్ : వెండి రేటు

ఈ రోజు 18 అక్టోబర్ 2021
64,650.00
+400.00
తేదీ ధర మార్పు
17 అక్టోబర్ 2021 64,250 +0.00
16 అక్టోబర్ 2021 64,250 +0.00
15 అక్టోబర్ 2021 64,250 +0.00
14 అక్టోబర్ 2021 64,250 +1,330.00
13 అక్టోబర్ 2021 62,920 -170.00
12 అక్టోబర్ 2021 63,090 -50.00
11 అక్టోబర్ 2021 63,140 +550.00
10 అక్టోబర్ 2021 62,590 +0.00
09 అక్టోబర్ 2021 62,590 +0.00
08 అక్టోబర్ 2021 62,590 +260.00
యమునా విహార్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 64,250
యమునా విహార్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 60,910
యమునా విహార్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 62,673
యమునా విహార్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 60,910
యమునా విహార్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (17 అక్టోబర్) 64,250
యమునా విహార్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 66,710
యమునా విహార్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 59,650
యమునా విహార్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 63,627
యమునా విహార్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 64,280
యమునా విహార్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 59,650
యమునా విహార్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 69,680
యమునా విహార్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 63,060
యమునా విహార్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 65,391
యమునా విహార్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 69,680
యమునా విహార్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 64,390
యమునా విహార్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 71,710
యమునా విహార్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 67,490
యమునా విహార్ వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 69,869
యమునా విహార్ వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 69,620
యమునా విహార్ వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 69,680
యమునా విహార్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర