బెంగళూరు, కర్ణాటక : బంగారం & వెండి ధర

బెంగళూరు : బంగారు రేటు

14 జూలై 2024
73,500
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
13 జూలై 2024 73,500 +10.00
12 జూలై 2024 73,490 -20.00
11 జూలై 2024 73,510 +620.00
10 జూలై 2024 72,890 +270.00
09 జూలై 2024 72,620 +100.00
08 జూలై 2024 72,520 -690.00
07 జూలై 2024 73,210 +0.00
06 జూలై 2024 73,210 +10.00
05 జూలై 2024 73,200 +700.00
04 జూలై 2024 72,500 -10.00
బెంగళూరు బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 73,510
బెంగళూరు బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 71,710
బెంగళూరు బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 72,819
బెంగళూరు బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 71,780
బెంగళూరు బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (13 జూలై) 73,500
బెంగళూరు బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 73,120
బెంగళూరు బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 71,170
బెంగళూరు బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 71,765
బెంగళూరు బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 71,810
బెంగళూరు బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 71,720
బెంగళూరు బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 74,650
బెంగళూరు బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 70,820
బెంగళూరు బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 72,354
బెంగళూరు బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 70,830
బెంగళూరు బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 71,810
బెంగళూరు బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 73,050
బెంగళూరు బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 68,310
బెంగళూరు బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 71,363
బెంగళూరు బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 68,310
బెంగళూరు బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 70,600
బెంగళూరు - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

బెంగళూరు : వెండి రేటు

14 జూలై 2024
93,170.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
13 జూలై 2024 93,170 +10.00
12 జూలై 2024 93,160 -1,040.00
11 జూలై 2024 94,200 +1,170.00
10 జూలై 2024 93,030 +50.00
09 జూలై 2024 92,980 +350.00
08 జూలై 2024 92,630 -960.00
07 జూలై 2024 93,590 +10.00
06 జూలై 2024 93,580 +10.00
05 జూలై 2024 93,570 +1,640.00
04 జూలై 2024 91,930 -30.00
బెంగళూరు వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 94,200
బెంగళూరు వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 89,660
బెంగళూరు వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 92,565
బెంగళూరు వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 89,660
బెంగళూరు వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (13 జూలై) 93,170
బెంగళూరు వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 94,050
బెంగళూరు వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 87,250
బెంగళూరు వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 89,542
బెంగళూరు వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 91,830
బెంగళూరు వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 89,500
బెంగళూరు వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 96,370
బెంగళూరు వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 81,030
బెంగళూరు వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 88,274
బెంగళూరు వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 81,170
బెంగళూరు వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 91,830
బెంగళూరు వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 84,090
బెంగళూరు వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 75,730
బెంగళూరు వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 81,825
బెంగళూరు వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 75,730
బెంగళూరు వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 80,880
బెంగళూరు - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర