బెంగళూరు, కర్ణాటక : బంగారం & వెండి ధర

బెంగళూరు : బంగారు రేటు

ఈ రోజు 18 అక్టోబర్ 2021
48,360
-720.00
తేదీ ధర మార్పు
17 అక్టోబర్ 2021 49,080 +0.00
16 అక్టోబర్ 2021 49,080 +0.00
15 అక్టోబర్ 2021 49,080 +0.00
14 అక్టోబర్ 2021 49,080 +740.00
13 అక్టోబర్ 2021 48,340 +150.00
12 అక్టోబర్ 2021 48,190 +10.00
11 అక్టోబర్ 2021 48,180 +220.00
10 అక్టోబర్ 2021 47,960 +0.00
09 అక్టోబర్ 2021 47,960 +0.00
08 అక్టోబర్ 2021 47,960 -80.00
బెంగళూరు బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 49,080
బెంగళూరు బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 47,410
బెంగళూరు బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 48,154
బెంగళూరు బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 47,450
బెంగళూరు బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (17 అక్టోబర్) 49,080
బెంగళూరు బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 48,680
బెంగళూరు బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 46,690
బెంగళూరు బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 47,747
బెంగళూరు బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 48,260
బెంగళూరు బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 46,690
బెంగళూరు బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 49,450
బెంగళూరు బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 47,000
బెంగళూరు బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 48,328
బెంగళూరు బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 49,450
బెంగళూరు బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 48,310
బెంగళూరు బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 49,570
బెంగళూరు బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 47,970
బెంగళూరు బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 48,893
బెంగళూరు బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 47,970
బెంగళూరు బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 49,450
బెంగళూరు - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

బెంగళూరు : వెండి రేటు

ఈ రోజు 18 అక్టోబర్ 2021
64,800.00
+390.00
తేదీ ధర మార్పు
17 అక్టోబర్ 2021 64,410 +0.00
16 అక్టోబర్ 2021 64,410 +0.00
15 అక్టోబర్ 2021 64,410 +0.00
14 అక్టోబర్ 2021 64,410 +1,330.00
13 అక్టోబర్ 2021 63,080 -160.00
12 అక్టోబర్ 2021 63,240 -60.00
11 అక్టోబర్ 2021 63,300 +560.00
10 అక్టోబర్ 2021 62,740 +0.00
09 అక్టోబర్ 2021 62,740 +0.00
08 అక్టోబర్ 2021 62,740 +260.00
బెంగళూరు వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 64,410
బెంగళూరు వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 61,060
బెంగళూరు వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 62,826
బెంగళూరు వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 61,060
బెంగళూరు వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (17 అక్టోబర్) 64,410
బెంగళూరు వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 66,870
బెంగళూరు వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 59,800
బెంగళూరు వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 63,783
బెంగళూరు వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 64,440
బెంగళూరు వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 59,800
బెంగళూరు వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 69,850
బెంగళూరు వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 63,220
బెంగళూరు వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 65,551
బెంగళూరు వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 69,850
బెంగళూరు వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 64,550
బెంగళూరు వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 71,890
బెంగళూరు వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 67,660
బెంగళూరు వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 70,040
బెంగళూరు వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 69,790
బెంగళూరు వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 69,850
బెంగళూరు - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర