నాగ్‌పూర్, మహారాష్ట్ర : బంగారం & వెండి ధర

నాగ్‌పూర్ : బంగారు రేటు

29 నవంబర్ 2023
62,720
+200.00
తేదీ ధర మార్పు
28 నవంబర్ 2023 62,520 +950.00
27 నవంబర్ 2023 61,570 +0.00
26 నవంబర్ 2023 61,570 +10.00
25 నవంబర్ 2023 61,560 +0.00
24 నవంబర్ 2023 61,560 +310.00
23 నవంబర్ 2023 61,250 +60.00
22 నవంబర్ 2023 61,190 -180.00
21 నవంబర్ 2023 61,370 +500.00
20 నవంబర్ 2023 60,870 -40.00
19 నవంబర్ 2023 60,910 +10.00
నాగ్‌పూర్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 62,520
నాగ్‌పూర్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 59,770
నాగ్‌పూర్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 60,850
నాగ్‌పూర్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 60,870
నాగ్‌పూర్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (28 నవంబర్) 62,520
నాగ్‌పూర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 61,330
నాగ్‌పూర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 56,550
నాగ్‌పూర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 59,197
నాగ్‌పూర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 57,500
నాగ్‌పూర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 60,990
నాగ్‌పూర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 59,540
నాగ్‌పూర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 57,290
నాగ్‌పూర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 58,914
నాగ్‌పూర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 59,480
నాగ్‌పూర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 57,500
నాగ్‌పూర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 59,530
నాగ్‌పూర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 58,300
నాగ్‌పూర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 58,955
నాగ్‌పూర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 59,340
నాగ్‌పూర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 59,440
నాగ్‌పూర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

నాగ్‌పూర్ : వెండి రేటు

29 నవంబర్ 2023
75,650.00
+200.00
తేదీ ధర మార్పు
28 నవంబర్ 2023 75,450 +1,290.00
27 నవంబర్ 2023 74,160 +10.00
26 నవంబర్ 2023 74,150 +0.00
25 నవంబర్ 2023 74,150 +10.00
24 నవంబర్ 2023 74,140 +1,020.00
23 నవంబర్ 2023 73,120 +130.00
22 నవంబర్ 2023 72,990 -470.00
21 నవంబర్ 2023 73,460 +570.00
20 నవంబర్ 2023 72,890 -470.00
19 నవంబర్ 2023 73,360 +10.00
నాగ్‌పూర్ వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 75,450
నాగ్‌పూర్ వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 70,100
నాగ్‌పూర్ వెండి రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 72,391
నాగ్‌పూర్ వెండి రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 71,390
నాగ్‌పూర్ వెండి రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (28 నవంబర్) 75,450
నాగ్‌పూర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 72,940
నాగ్‌పూర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 66,720
నాగ్‌పూర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 70,595
నాగ్‌పూర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 69,780
నాగ్‌పూర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 71,740
నాగ్‌పూర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 74,830
నాగ్‌పూర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 69,770
నాగ్‌పూర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 72,192
నాగ్‌పూర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 74,820
నాగ్‌పూర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 69,780
నాగ్‌పూర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 75,400
నాగ్‌పూర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 69,880
నాగ్‌పూర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 72,063
నాగ్‌పూర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 74,050
నాగ్‌పూర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 75,400
నాగ్‌పూర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర