బాద్గం, జమ్మూ కాశ్మీర్ : బంగారం & వెండి ధర

బాద్గం : బంగారు రేటు

24 మార్చి 2023
60,080
+210.00
తేదీ ధర మార్పు
23 మార్చి 2023 59,870 +840.00
22 మార్చి 2023 59,030 +140.00
21 మార్చి 2023 58,890 -840.00
20 మార్చి 2023 59,730 +50.00
19 మార్చి 2023 59,680 +10.00
18 మార్చి 2023 59,670 +0.00
17 మార్చి 2023 59,670 +1,420.00
16 మార్చి 2023 58,250 -320.00
15 మార్చి 2023 58,570 +880.00
14 మార్చి 2023 57,690 -130.00
బాద్గం బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 59,870
బాద్గం బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 55,060
బాద్గం బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 57,357
బాద్గం బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 55,980
బాద్గం బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (23 మార్చి) 59,870
బాద్గం బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 57,920
బాద్గం బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 55,550
బాద్గం బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 56,514
బాద్గం బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 57,920
బాద్గం బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 55,950
బాద్గం బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 57,300
బాద్గం బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 55,140
బాద్గం బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర 56,497
బాద్గం బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 55,140
బాద్గం బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 57,210
బాద్గం బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 55,170
బాద్గం బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 53,510
బాద్గం బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 54,479
బాద్గం బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 53,900
బాద్గం బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 55,130
బాద్గం - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

బాద్గం : వెండి రేటు

24 మార్చి 2023
71,300.00
+900.00
తేదీ ధర మార్పు
23 మార్చి 2023 70,400 +980.00
22 మార్చి 2023 69,420 +850.00
21 మార్చి 2023 68,570 -370.00
20 మార్చి 2023 68,940 +160.00
19 మార్చి 2023 68,780 +10.00
18 మార్చి 2023 68,770 +0.00
17 మార్చి 2023 68,770 +2,080.00
16 మార్చి 2023 66,690 -760.00
15 మార్చి 2023 67,450 +420.00
14 మార్చి 2023 67,030 +340.00
బాద్గం వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 70,400
బాద్గం వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 61,950
బాద్గం వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 65,782
బాద్గం వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 64,560
బాద్గం వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (23 మార్చి) 70,400
బాద్గం వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 70,520
బాద్గం వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 63,770
బాద్గం వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 66,480
బాద్గం వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 70,090
బాద్గం వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 64,680
బాద్గం వెండి రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 69,980
బాద్గం వెండి రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 68,110
బాద్గం వెండి రేటు - జనవరి : సగటు ధర 68,989
బాద్గం వెండి రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 69,420
బాద్గం వెండి రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 69,050
బాద్గం వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 69,820
బాద్గం వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 65,100
బాద్గం వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 67,982
బాద్గం వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 65,270
బాద్గం వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 69,420
బాద్గం - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర