తౌబల్, మణిపూర్ : బంగారం & వెండి ధర

తౌబల్ : బంగారు రేటు

07 డిసెంబర్ 2023
62,650
+50.00
తేదీ ధర మార్పు
06 డిసెంబర్ 2023 62,600 +190.00
05 డిసెంబర్ 2023 62,410 -180.00
04 డిసెంబర్ 2023 62,590 -960.00
03 డిసెంబర్ 2023 63,550 +10.00
02 డిసెంబర్ 2023 63,540 +0.00
01 డిసెంబర్ 2023 63,540 +740.00
30 నవంబర్ 2023 62,800 -330.00
29 నవంబర్ 2023 63,130 +340.00
28 నవంబర్ 2023 62,790 +960.00
27 నవంబర్ 2023 61,830 +0.00
తౌబల్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 63,550
తౌబల్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 62,410
తౌబల్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 63,038
తౌబల్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 63,540
తౌబల్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (06 డిసెంబర్) 62,600
తౌబల్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 63,130
తౌబల్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 60,020
తౌబల్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 61,230
తౌబల్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 61,120
తౌబల్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 62,800
తౌబల్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 61,590
తౌబల్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 56,790
తౌబల్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 59,447
తౌబల్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 57,740
తౌబల్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 61,250
తౌబల్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 59,800
తౌబల్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 57,540
తౌబల్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 59,163
తౌబల్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 59,730
తౌబల్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 57,740
తౌబల్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

తౌబల్ : వెండి రేటు

07 డిసెంబర్ 2023
74,670.00
-170.00
తేదీ ధర మార్పు
06 డిసెంబర్ 2023 74,840 -600.00
05 డిసెంబర్ 2023 75,440 -760.00
04 డిసెంబర్ 2023 76,200 -1,820.00
03 డిసెంబర్ 2023 78,020 +10.00
02 డిసెంబర్ 2023 78,010 +0.00
01 డిసెంబర్ 2023 78,010 +420.00
30 నవంబర్ 2023 77,590 +1,150.00
29 నవంబర్ 2023 76,440 +670.00
28 నవంబర్ 2023 75,770 +1,300.00
27 నవంబర్ 2023 74,470 +0.00
తౌబల్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 78,020
తౌబల్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 74,840
తౌబల్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 76,753
తౌబల్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 78,010
తౌబల్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (06 డిసెంబర్) 74,840
తౌబల్ వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 77,590
తౌబల్ వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 70,390
తౌబల్ వెండి రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 72,984
తౌబల్ వెండి రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 71,690
తౌబల్ వెండి రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 77,590
తౌబల్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 73,250
తౌబల్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 67,000
తౌబల్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 70,893
తౌబల్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 70,080
తౌబల్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 72,040
తౌబల్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 75,150
తౌబల్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 70,060
తౌబల్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 72,497
తౌబల్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 75,140
తౌబల్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 70,070
తౌబల్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర