జల్గావ్, మహారాష్ట్ర : బంగారం & వెండి ధర

జల్గావ్ : బంగారు రేటు

03 మార్చి 2024
63,680
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
02 మార్చి 2024 63,680 +10.00
01 మార్చి 2024 63,670 +1,060.00
29 ఫిబ్రవరి 2024 62,610 +320.00
28 ఫిబ్రవరి 2024 62,290 -90.00
27 ఫిబ్రవరి 2024 62,380 +170.00
26 ఫిబ్రవరి 2024 62,210 -160.00
25 ఫిబ్రవరి 2024 62,370 +0.00
24 ఫిబ్రవరి 2024 62,370 +10.00
23 ఫిబ్రవరి 2024 62,360 +360.00
22 ఫిబ్రవరి 2024 62,000 -160.00
జల్గావ్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 63,680
జల్గావ్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 63,670
జల్గావ్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 63,675
జల్గావ్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 63,670
జల్గావ్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (02 మార్చి) 63,680
జల్గావ్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 62,880
జల్గావ్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 61,400
జల్గావ్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 62,205
జల్గావ్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 62,880
జల్గావ్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (29 ఫిబ్రవరి) 62,610
జల్గావ్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 63,390
జల్గావ్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 61,600
జల్గావ్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర 62,381
జల్గావ్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 63,390
జల్గావ్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 62,670
జల్గావ్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 63,700
జల్గావ్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 61,070
జల్గావ్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 62,511
జల్గావ్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 63,270
జల్గావ్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 63,260
జల్గావ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

జల్గావ్ : వెండి రేటు

03 మార్చి 2024
72,200.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
02 మార్చి 2024 72,200 +10.00
01 మార్చి 2024 72,190 +1,010.00
29 ఫిబ్రవరి 2024 71,180 +2,120.00
28 ఫిబ్రవరి 2024 69,060 -360.00
27 ఫిబ్రవరి 2024 69,420 -250.00
26 ఫిబ్రవరి 2024 69,670 -1,010.00
25 ఫిబ్రవరి 2024 70,680 +10.00
24 ఫిబ్రవరి 2024 70,670 +0.00
23 ఫిబ్రవరి 2024 70,670 +230.00
22 ఫిబ్రవరి 2024 70,440 -440.00
జల్గావ్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 72,200
జల్గావ్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 72,190
జల్గావ్ వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 72,195
జల్గావ్ వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 72,190
జల్గావ్ వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (02 మార్చి) 72,200
జల్గావ్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 72,330
జల్గావ్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 69,060
జల్గావ్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 70,922
జల్గావ్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 72,330
జల్గావ్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (29 ఫిబ్రవరి) 71,180
జల్గావ్ వెండి రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 74,350
జల్గావ్ వెండి రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 70,870
జల్గావ్ వెండి రేటు - జనవరి : సగటు ధర 72,157
జల్గావ్ వెండి రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 74,350
జల్గావ్ వెండి రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 72,340
జల్గావ్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 77,690
జల్గావ్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 71,340
జల్గావ్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 74,544
జల్గావ్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 77,680
జల్గావ్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 74,300
జల్గావ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర