డామన్ మరియు డియు : అన్ని నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

డామన్ మరియు డియు : అన్ని నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
డామన్ 29 నవంబర్ 2023 62,880
డియు 29 నవంబర్ 2023 62,880

డామన్ మరియు డియు : అన్ని నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
డామన్ 29 నవంబర్ 2023 75,980
డియు 29 నవంబర్ 2023 75,980