దర్భంగ, బీహార్ : బంగారం & వెండి ధర

దర్భంగ : బంగారు రేటు

21 ఏప్రిల్ 2024
72,780
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
20 ఏప్రిల్ 2024 72,780 +10.00
19 ఏప్రిల్ 2024 72,770 +120.00
18 ఏప్రిల్ 2024 72,650 +230.00
17 ఏప్రిల్ 2024 72,420 -530.00
16 ఏప్రిల్ 2024 72,950 +760.00
15 ఏప్రిల్ 2024 72,190 +330.00
14 ఏప్రిల్ 2024 71,860 +0.00
13 ఏప్రిల్ 2024 71,860 +10.00
12 ఏప్రిల్ 2024 71,850 +270.00
11 ఏప్రిల్ 2024 71,580 +440.00
దర్భంగ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 72,950
దర్భంగ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 68,220
దర్భంగ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 71,205
దర్భంగ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 68,220
దర్భంగ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (20 ఏప్రిల్) 72,780
దర్భంగ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 68,000
దర్భంగ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 63,640
దర్భంగ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 65,866
దర్భంగ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 63,640
దర్భంగ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 67,600
దర్భంగ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 62,850
దర్భంగ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 61,360
దర్భంగ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 62,171
దర్భంగ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 62,850
దర్భంగ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (29 ఫిబ్రవరి) 62,570
దర్భంగ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 63,360
దర్భంగ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 61,570
దర్భంగ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర 62,347
దర్భంగ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 63,360
దర్భంగ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 62,630
దర్భంగ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

దర్భంగ : వెండి రేటు

21 ఏప్రిల్ 2024
83,720.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
20 ఏప్రిల్ 2024 83,720 +10.00
19 ఏప్రిల్ 2024 83,710 +220.00
18 ఏప్రిల్ 2024 83,490 -160.00
17 ఏప్రిల్ 2024 83,650 +0.00
16 ఏప్రిల్ 2024 83,650 -320.00
15 ఏప్రిల్ 2024 83,970 +770.00
14 ఏప్రిల్ 2024 83,200 +10.00
13 ఏప్రిల్ 2024 83,190 +10.00
12 ఏప్రిల్ 2024 83,180 +160.00
11 ఏప్రిల్ 2024 83,020 +270.00
దర్భంగ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 83,970
దర్భంగ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 75,630
దర్భంగ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 81,859
దర్భంగ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 75,630
దర్భంగ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (20 ఏప్రిల్) 83,720
దర్భంగ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 75,640
దర్భంగ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 72,150
దర్భంగ వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 74,499
దర్భంగ వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 72,150
దర్భంగ వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 75,100
దర్భంగ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 72,290
దర్భంగ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 69,030
దర్భంగ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 70,885
దర్భంగ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 72,290
దర్భంగ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (29 ఫిబ్రవరి) 71,140
దర్భంగ వెండి రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 74,310
దర్భంగ వెండి రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 70,830
దర్భంగ వెండి రేటు - జనవరి : సగటు ధర 72,118
దర్భంగ వెండి రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 74,310
దర్భంగ వెండి రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 72,300
దర్భంగ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర