కమ్రప్ మెట్రో, అస్సాం : బంగారం & వెండి ధర

కమ్రప్ మెట్రో : బంగారు రేటు

27 సెప్టెంబర్ 2023
58,160
-590.00
తేదీ ధర మార్పు
26 సెప్టెంబర్ 2023 58,750 -230.00
25 సెప్టెంబర్ 2023 58,980 -270.00
24 సెప్టెంబర్ 2023 59,250 +10.00
23 సెప్టెంబర్ 2023 59,240 +0.00
22 సెప్టెంబర్ 2023 59,240 +130.00
21 సెప్టెంబర్ 2023 59,110 -560.00
20 సెప్టెంబర్ 2023 59,670 +160.00
19 సెప్టెంబర్ 2023 59,510 +0.00
18 సెప్టెంబర్ 2023 59,510 +240.00
17 సెప్టెంబర్ 2023 59,270 +0.00
కమ్రప్ మెట్రో బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 59,670
కమ్రప్ మెట్రో బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 58,750
కమ్రప్ మెట్రో బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 59,256
కమ్రప్ మెట్రో బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 59,610
కమ్రప్ మెట్రో బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (26 సెప్టెంబర్) 58,750
కమ్రప్ మెట్రో బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 59,650
కమ్రప్ మెట్రో బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 58,420
కమ్రప్ మెట్రో బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 59,081
కమ్రప్ మెట్రో బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 59,460
కమ్రప్ మెట్రో బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 59,570
కమ్రప్ మెట్రో బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 60,140
కమ్రప్ మెట్రో బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 58,380
కమ్రప్ మెట్రో బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 59,348
కమ్రప్ మెట్రో బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 58,380
కమ్రప్ మెట్రో బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 60,140
కమ్రప్ మెట్రో బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 60,300
కమ్రప్ మెట్రో బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 58,260
కమ్రప్ మెట్రో బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 59,267
కమ్రప్ మెట్రో బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 60,300
కమ్రప్ మెట్రో బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 58,380
కమ్రప్ మెట్రో - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

కమ్రప్ మెట్రో : వెండి రేటు

27 సెప్టెంబర్ 2023
70,830.00
-980.00
తేదీ ధర మార్పు
26 సెప్టెంబర్ 2023 71,810 -340.00
25 సెప్టెంబర్ 2023 72,150 -1,220.00
24 సెప్టెంబర్ 2023 73,370 +10.00
23 సెప్టెంబర్ 2023 73,360 +0.00
22 సెప్టెంబర్ 2023 73,360 +260.00
21 సెప్టెంబర్ 2023 73,100 -140.00
20 సెప్టెంబర్ 2023 73,240 +660.00
19 సెప్టెంబర్ 2023 72,580 +10.00
18 సెప్టెంబర్ 2023 72,570 +430.00
17 సెప్టెంబర్ 2023 72,140 +0.00
కమ్రప్ మెట్రో వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 74,990
కమ్రప్ మెట్రో వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 70,870
కమ్రప్ మెట్రో వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 72,660
కమ్రప్ మెట్రో వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 74,980
కమ్రప్ మెట్రో వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (26 సెప్టెంబర్) 71,810
కమ్రప్ మెట్రో వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 75,560
కమ్రప్ మెట్రో వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 70,030
కమ్రప్ మెట్రో వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 72,217
కమ్రప్ మెట్రో వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 74,210
కమ్రప్ మెట్రో వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 75,560
కమ్రప్ మెట్రో వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 76,570
కమ్రప్ మెట్రో వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 70,060
కమ్రప్ మెట్రో వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 73,767
కమ్రప్ మెట్రో వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 70,060
కమ్రప్ మెట్రో వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 75,650
కమ్రప్ మెట్రో వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 74,130
కమ్రప్ మెట్రో వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 68,430
కమ్రప్ మెట్రో వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 71,595
కమ్రప్ మెట్రో వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 72,850
కమ్రప్ మెట్రో వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 70,060
కమ్రప్ మెట్రో - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర