కమ్రప్ మెట్రో, అస్సాం : బంగారం & వెండి ధర

కమ్రప్ మెట్రో : బంగారు రేటు

14 ఆగస్టు 2022
52,670
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
13 ఆగస్టు 2022 52,670 +0.00
12 ఆగస్టు 2022 52,670 +270.00
11 ఆగస్టు 2022 52,400 +100.00
10 ఆగస్టు 2022 52,300 -40.00
09 ఆగస్టు 2022 52,340 +10.00
08 ఆగస్టు 2022 52,330 +400.00
07 ఆగస్టు 2022 51,930 +0.00
06 ఆగస్టు 2022 51,930 +10.00
05 ఆగస్టు 2022 51,920 -320.00
04 ఆగస్టు 2022 52,240 -520.00
కమ్రప్ మెట్రో బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 52,760
కమ్రప్ మెట్రో బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 51,550
కమ్రప్ మెట్రో బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 52,207
కమ్రప్ మెట్రో బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 51,550
కమ్రప్ మెట్రో బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (13 ఆగస్టు) 52,670
కమ్రప్ మెట్రో బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 53,450
కమ్రప్ మెట్రో బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 51,600
కమ్రప్ మెట్రో బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 52,093
కమ్రప్ మెట్రో బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 51,810
కమ్రప్ మెట్రో బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 51,600
కమ్రప్ మెట్రో బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 53,020
కమ్రప్ మెట్రో బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 51,480
కమ్రప్ మెట్రో బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 52,184
కమ్రప్ మెట్రో బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 52,150
కమ్రప్ మెట్రో బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 52,020
కమ్రప్ మెట్రో బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 53,080
కమ్రప్ మెట్రో బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 51,150
కమ్రప్ మెట్రో బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 52,015
కమ్రప్ మెట్రో బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 52,570
కమ్రప్ మెట్రో బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 52,220
కమ్రప్ మెట్రో - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

కమ్రప్ మెట్రో : వెండి రేటు

14 ఆగస్టు 2022
59,550.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
13 ఆగస్టు 2022 59,550 +10.00
12 ఆగస్టు 2022 59,540 +950.00
11 ఆగస్టు 2022 58,590 -570.00
10 ఆగస్టు 2022 59,160 -120.00
09 ఆగస్టు 2022 59,280 +10.00
08 ఆగస్టు 2022 59,270 +1,670.00
07 ఆగస్టు 2022 57,600 +0.00
06 ఆగస్టు 2022 57,600 +10.00
05 ఆగస్టు 2022 57,590 -620.00
04 ఆగస్టు 2022 58,210 +360.00
కమ్రప్ మెట్రో వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 59,550
కమ్రప్ మెట్రో వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 57,590
కమ్రప్ మెట్రో వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 58,492
కమ్రప్ మెట్రో వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 58,460
కమ్రప్ మెట్రో వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (13 ఆగస్టు) 59,550
కమ్రప్ మెట్రో వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 59,980
కమ్రప్ మెట్రో వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 55,800
కమ్రప్ మెట్రో వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 58,128
కమ్రప్ మెట్రో వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 59,820
కమ్రప్ మెట్రో వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 57,820
కమ్రప్ మెట్రో వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 63,930
కమ్రప్ మెట్రో వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 60,570
కమ్రప్ మెట్రో వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 62,603
కమ్రప్ మెట్రో వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 62,690
కమ్రప్ మెట్రో వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 60,570
కమ్రప్ మెట్రో వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 65,550
కమ్రప్ మెట్రో వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 60,250
కమ్రప్ మెట్రో వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 63,039
కమ్రప్ మెట్రో వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 65,550
కమ్రప్ మెట్రో వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 63,460
కమ్రప్ మెట్రో - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర