మచిలిపట్నం, ఆంధ్రప్రదేశ్ : బంగారం & వెండి ధర

మచిలిపట్నం : బంగారు రేటు

ఈ రోజు 27 అక్టోబర్ 2021
49,410
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
26 అక్టోబర్ 2021 49,410 +420.00
25 అక్టోబర్ 2021 48,990 +400.00
24 అక్టోబర్ 2021 48,590 +0.00
23 అక్టోబర్ 2021 48,590 +0.00
22 అక్టోబర్ 2021 48,590 -100.00
21 అక్టోబర్ 2021 48,690 +230.00
20 అక్టోబర్ 2021 48,460 -10.00
19 అక్టోబర్ 2021 48,470 +80.00
18 అక్టోబర్ 2021 48,390 -720.00
17 అక్టోబర్ 2021 49,110 +0.00
మచిలిపట్నం బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 49,410
మచిలిపట్నం బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 47,440
మచిలిపట్నం బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 48,361
మచిలిపట్నం బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 47,480
మచిలిపట్నం బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (26 అక్టోబర్) 49,410
మచిలిపట్నం బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 48,710
మచిలిపట్నం బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 46,730
మచిలిపట్నం బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 47,785
మచిలిపట్నం బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 48,300
మచిలిపట్నం బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 46,730
మచిలిపట్నం బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 49,490
మచిలిపట్నం బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 47,030
మచిలిపట్నం బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 48,363
మచిలిపట్నం బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 49,490
మచిలిపట్నం బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 48,340
మచిలిపట్నం బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 49,610
మచిలిపట్నం బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 48,010
మచిలిపట్నం బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 48,931
మచిలిపట్నం బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 48,010
మచిలిపట్నం బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 49,490
మచిలిపట్నం - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

మచిలిపట్నం : వెండి రేటు

ఈ రోజు 27 అక్టోబర్ 2021
67,790.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
26 అక్టోబర్ 2021 67,790 +490.00
25 అక్టోబర్ 2021 67,300 +660.00
24 అక్టోబర్ 2021 66,640 +0.00
23 అక్టోబర్ 2021 66,640 +0.00
22 అక్టోబర్ 2021 66,640 -610.00
21 అక్టోబర్ 2021 67,250 +1,190.00
20 అక్టోబర్ 2021 66,060 +1,210.00
19 అక్టోబర్ 2021 64,850 +0.00
18 అక్టోబర్ 2021 64,850 +390.00
17 అక్టోబర్ 2021 64,460 +0.00
మచిలిపట్నం వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 67,790
మచిలిపట్నం వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 61,110
మచిలిపట్నం వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 64,112
మచిలిపట్నం వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 61,110
మచిలిపట్నం వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (26 అక్టోబర్) 67,790
మచిలిపట్నం వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 66,930
మచిలిపట్నం వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 59,850
మచిలిపట్నం వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 63,832
మచిలిపట్నం వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 64,490
మచిలిపట్నం వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 59,850
మచిలిపట్నం వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 69,910
మచిలిపట్నం వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 63,270
మచిలిపట్నం వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 65,602
మచిలిపట్నం వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 69,910
మచిలిపట్నం వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 64,600
మచిలిపట్నం వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 71,940
మచిలిపట్నం వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 67,710
మచిలిపట్నం వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 70,094
మచిలిపట్నం వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 69,840
మచిలిపట్నం వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 69,910
మచిలిపట్నం - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర