మచిలిపట్నం, ఆంధ్రప్రదేశ్ : బంగారం & వెండి ధర

మచిలిపట్నం : బంగారు రేటు

22 మార్చి 2023
58,880
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
21 మార్చి 2023 58,880 -840.00
20 మార్చి 2023 59,720 +50.00
19 మార్చి 2023 59,670 +10.00
18 మార్చి 2023 59,660 +0.00
17 మార్చి 2023 59,660 +1,420.00
16 మార్చి 2023 58,240 -320.00
15 మార్చి 2023 58,560 +880.00
14 మార్చి 2023 57,680 -140.00
13 మార్చి 2023 57,820 +1,490.00
12 మార్చి 2023 56,330 +0.00
మచిలిపట్నం బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 59,720
మచిలిపట్నం బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 55,050
మచిలిపట్నం బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 57,150
మచిలిపట్నం బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 55,980
మచిలిపట్నం బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (21 మార్చి) 58,880
మచిలిపట్నం బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 57,920
మచిలిపట్నం బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 55,540
మచిలిపట్నం బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 56,508
మచిలిపట్నం బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 57,920
మచిలిపట్నం బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 55,950
మచిలిపట్నం బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 57,290
మచిలిపట్నం బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 55,130
మచిలిపట్నం బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర 56,509
మచిలిపట్నం బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 55,130
మచిలిపట్నం బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 57,200
మచిలిపట్నం బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 55,160
మచిలిపట్నం బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 53,500
మచిలిపట్నం బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 54,472
మచిలిపట్నం బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 53,900
మచిలిపట్నం బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 55,130
మచిలిపట్నం - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

మచిలిపట్నం : వెండి రేటు

22 మార్చి 2023
68,560.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
21 మార్చి 2023 68,560 -370.00
20 మార్చి 2023 68,930 +160.00
19 మార్చి 2023 68,770 +10.00
18 మార్చి 2023 68,760 +0.00
17 మార్చి 2023 68,760 +2,080.00
16 మార్చి 2023 66,680 -760.00
15 మార్చి 2023 67,440 +420.00
14 మార్చి 2023 67,020 +340.00
13 మార్చి 2023 66,680 +3,750.00
12 మార్చి 2023 62,930 +10.00
మచిలిపట్నం వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 68,930
మచిలిపట్నం వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 61,940
మచిలిపట్నం వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 65,380
మచిలిపట్నం వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 64,560
మచిలిపట్నం వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (21 మార్చి) 68,560
మచిలిపట్నం వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 70,510
మచిలిపట్నం వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 63,770
మచిలిపట్నం వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 66,471
మచిలిపట్నం వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 70,080
మచిలిపట్నం వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 64,670
మచిలిపట్నం వెండి రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 69,970
మచిలిపట్నం వెండి రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 68,100
మచిలిపట్నం వెండి రేటు - జనవరి : సగటు ధర 68,974
మచిలిపట్నం వెండి రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 69,410
మచిలిపట్నం వెండి రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 69,040
మచిలిపట్నం వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 69,810
మచిలిపట్నం వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 65,090
మచిలిపట్నం వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 67,973
మచిలిపట్నం వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 65,270
మచిలిపట్నం వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 69,410
మచిలిపట్నం - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర