డారంగ్, అస్సాం : బంగారం & వెండి ధర

డారంగ్ : బంగారు రేటు

23 ఫిబ్రవరి 2024
62,510
+380.00
తేదీ ధర మార్పు
22 ఫిబ్రవరి 2024 62,130 -160.00
21 ఫిబ్రవరి 2024 62,290 +0.00
20 ఫిబ్రవరి 2024 62,290 +130.00
19 ఫిబ్రవరి 2024 62,160 +190.00
18 ఫిబ్రవరి 2024 61,970 +0.00
17 ఫిబ్రవరి 2024 61,970 +10.00
16 ఫిబ్రవరి 2024 61,960 +210.00
15 ఫిబ్రవరి 2024 61,750 +220.00
14 ఫిబ్రవరి 2024 61,530 -80.00
13 ఫిబ్రవరి 2024 61,610 -590.00
డారంగ్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 63,020
డారంగ్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 61,530
డారంగ్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 62,284
డారంగ్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 63,020
డారంగ్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (22 ఫిబ్రవరి) 62,130
డారంగ్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 63,530
డారంగ్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 61,730
డారంగ్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర 62,513
డారంగ్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 63,530
డారంగ్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 62,800
డారంగ్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 63,830
డారంగ్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 61,200
డారంగ్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 62,642
డారంగ్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 63,400
డారంగ్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 63,390
డారంగ్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 63,000
డారంగ్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 59,900
డారంగ్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 61,102
డారంగ్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 61,000
డారంగ్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 62,670
డారంగ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

డారంగ్ : వెండి రేటు

23 ఫిబ్రవరి 2024
70,780.00
+190.00
తేదీ ధర మార్పు
22 ఫిబ్రవరి 2024 70,590 -440.00
21 ఫిబ్రవరి 2024 71,030 -570.00
20 ఫిబ్రవరి 2024 71,600 -30.00
19 ఫిబ్రవరి 2024 71,630 -800.00
18 ఫిబ్రవరి 2024 72,430 +10.00
17 ఫిబ్రవరి 2024 72,420 +0.00
16 ఫిబ్రవరి 2024 72,420 +990.00
15 ఫిబ్రవరి 2024 71,430 +1,020.00
14 ఫిబ్రవరి 2024 70,410 +480.00
13 ఫిబ్రవరి 2024 69,930 -1,420.00
డారంగ్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 72,480
డారంగ్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 69,930
డారంగ్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 71,324
డారంగ్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 72,480
డారంగ్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (22 ఫిబ్రవరి) 70,590
డారంగ్ వెండి రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 74,500
డారంగ్ వెండి రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 71,020
డారంగ్ వెండి రేటు - జనవరి : సగటు ధర 72,309
డారంగ్ వెండి రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 74,500
డారంగ్ వెండి రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 72,490
డారంగ్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 77,850
డారంగ్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 71,490
డారంగ్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 74,701
డారంగ్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 77,840
డారంగ్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 74,460
డారంగ్ వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 77,430
డారంగ్ వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 70,250
డారంగ్ వెండి రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 72,830
డారంగ్ వెండి రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 71,540
డారంగ్ వెండి రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 77,430
డారంగ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర