డారంగ్, అస్సాం : బంగారం & వెండి ధర

డారంగ్ : బంగారు రేటు

ఈ రోజు 06 జూలై 2022
53,450
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
05 జూలై 2022 53,450 +210.00
04 జూలై 2022 53,240 +1,430.00
03 జూలై 2022 51,810 +0.00
02 జూలై 2022 51,810 +0.00
01 జూలై 2022 51,810 -210.00
30 జూన్ 2022 52,020 -100.00
29 జూన్ 2022 52,120 +180.00
28 జూన్ 2022 51,940 +20.00
27 జూన్ 2022 51,920 +30.00
26 జూన్ 2022 51,890 +0.00
డారంగ్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 53,450
డారంగ్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 51,810
డారంగ్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 52,424
డారంగ్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 51,810
డారంగ్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (05 జూలై) 53,450
డారంగ్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 53,020
డారంగ్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 51,480
డారంగ్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 52,184
డారంగ్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 52,150
డారంగ్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 52,020
డారంగ్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 53,080
డారంగ్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 51,150
డారంగ్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 52,015
డారంగ్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 52,570
డారంగ్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 52,220
డారంగ్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 54,630
డారంగ్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 52,510
డారంగ్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 53,451
డారంగ్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 52,900
డారంగ్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 52,570
డారంగ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

డారంగ్ : వెండి రేటు

ఈ రోజు 06 జూలై 2022
59,980.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
05 జూలై 2022 59,980 +760.00
04 జూలై 2022 59,220 -600.00
03 జూలై 2022 59,820 +0.00
02 జూలై 2022 59,820 +0.00
01 జూలై 2022 59,820 -750.00
30 జూన్ 2022 60,570 -490.00
29 జూన్ 2022 61,060 -420.00
28 జూన్ 2022 61,480 +200.00
27 జూన్ 2022 61,280 +260.00
26 జూన్ 2022 61,020 +0.00
డారంగ్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 59,980
డారంగ్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 59,220
డారంగ్ వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 59,732
డారంగ్ వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 59,820
డారంగ్ వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (05 జూలై) 59,980
డారంగ్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 63,930
డారంగ్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 60,570
డారంగ్ వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 62,603
డారంగ్ వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 62,690
డారంగ్ వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 60,570
డారంగ్ వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 65,550
డారంగ్ వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 60,250
డారంగ్ వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 63,039
డారంగ్ వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 65,550
డారంగ్ వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 63,460
డారంగ్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 71,760
డారంగ్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 65,550
డారంగ్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 68,914
డారంగ్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 69,210
డారంగ్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 65,550
డారంగ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర