వెస్ట్ గారో హిల్స్, మేఘాలయ : బంగారం & వెండి ధర

వెస్ట్ గారో హిల్స్ : బంగారు రేటు

ఈ రోజు 19 అక్టోబర్ 2021
48,510
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
18 అక్టోబర్ 2021 48,510 -720.00
17 అక్టోబర్ 2021 49,230 +0.00
16 అక్టోబర్ 2021 49,230 +0.00
15 అక్టోబర్ 2021 49,230 +0.00
14 అక్టోబర్ 2021 49,230 +740.00
13 అక్టోబర్ 2021 48,490 +150.00
12 అక్టోబర్ 2021 48,340 +10.00
11 అక్టోబర్ 2021 48,330 +220.00
10 అక్టోబర్ 2021 48,110 +0.00
09 అక్టోబర్ 2021 48,110 +0.00
వెస్ట్ గారో హిల్స్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 49,230
వెస్ట్ గారో హిల్స్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 47,550
వెస్ట్ గారో హిల్స్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 48,313
వెస్ట్ గారో హిల్స్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 47,590
వెస్ట్ గారో హిల్స్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (18 అక్టోబర్) 48,510
వెస్ట్ గారో హిల్స్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 48,830
వెస్ట్ గారో హిల్స్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 46,830
వెస్ట్ గారో హిల్స్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 47,896
వెస్ట్ గారో హిల్స్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 48,410
వెస్ట్ గారో హిల్స్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 46,830
వెస్ట్ గారో హిల్స్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 49,600
వెస్ట్ గారో హిల్స్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 47,140
వెస్ట్ గారో హిల్స్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 48,476
వెస్ట్ గారో హిల్స్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 49,600
వెస్ట్ గారో హిల్స్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 48,460
వెస్ట్ గారో హిల్స్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 49,730
వెస్ట్ గారో హిల్స్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 48,120
వెస్ట్ గారో హిల్స్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 49,044
వెస్ట్ గారో హిల్స్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 48,120
వెస్ట్ గారో హిల్స్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 49,600
వెస్ట్ గారో హిల్స్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

వెస్ట్ గారో హిల్స్ : వెండి రేటు

ఈ రోజు 19 అక్టోబర్ 2021
65,000.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
18 అక్టోబర్ 2021 65,000 +390.00
17 అక్టోబర్ 2021 64,610 +0.00
16 అక్టోబర్ 2021 64,610 +0.00
15 అక్టోబర్ 2021 64,610 +0.00
14 అక్టోబర్ 2021 64,610 +1,340.00
13 అక్టోబర్ 2021 63,270 -170.00
12 అక్టోబర్ 2021 63,440 -50.00
11 అక్టోబర్ 2021 63,490 +550.00
10 అక్టోబర్ 2021 62,940 +0.00
09 అక్టోబర్ 2021 62,940 +0.00
వెస్ట్ గారో హిల్స్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 65,000
వెస్ట్ గారో హిల్స్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 61,250
వెస్ట్ గారో హిల్స్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 63,132
వెస్ట్ గారో హిల్స్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 61,250
వెస్ట్ గారో హిల్స్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (18 అక్టోబర్) 65,000
వెస్ట్ గారో హిల్స్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 67,080
వెస్ట్ గారో హిల్స్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 59,990
వెస్ట్ గారో హిల్స్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 63,980
వెస్ట్ గారో హిల్స్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 64,640
వెస్ట్ గారో హిల్స్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 59,990
వెస్ట్ గారో హిల్స్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 70,070
వెస్ట్ గారో హిల్స్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 63,410
వెస్ట్ గారో హిల్స్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 65,753
వెస్ట్ గారో హిల్స్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 70,070
వెస్ట్ గారో హిల్స్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 64,750
వెస్ట్ గారో హిల్స్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 72,110
వెస్ట్ గారో హిల్స్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 67,870
వెస్ట్ గారో హిల్స్ వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 70,256
వెస్ట్ గారో హిల్స్ వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 70,000
వెస్ట్ గారో హిల్స్ వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 70,070
వెస్ట్ గారో హిల్స్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర