వెస్ట్ గారో హిల్స్ : బంగారం & వెండి ధర, వెస్ట్ గారో హిల్స్ బంగారు రేట్లు, వెస్ట్ గారో హిల్స్ వెండి రేట్లు

వెస్ట్ గారో హిల్స్, మేఘాలయ : బంగారం & వెండి ధర

వెస్ట్ గారో హిల్స్ : బంగారు రేటు

ఈ రోజు 20 మే 2022
51,930
+340.00
తేదీ ధర మార్పు
19 మే 2022 51,590 +40.00
18 మే 2022 51,550 -70.00
17 మే 2022 51,620 +380.00
16 మే 2022 51,240 -310.00
15 మే 2022 51,550 +0.00
14 మే 2022 51,550 +0.00
13 మే 2022 51,550 -660.00
12 మే 2022 52,210 +240.00
11 మే 2022 51,970 -380.00
10 మే 2022 52,350 -400.00
వెస్ట్ గారో హిల్స్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 53,170
వెస్ట్ గారో హిల్స్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 51,240
వెస్ట్ గారో హిల్స్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 52,047
వెస్ట్ గారో హిల్స్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 52,670
వెస్ట్ గారో హిల్స్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (19 మే) 51,590
వెస్ట్ గారో హిల్స్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 54,730
వెస్ట్ గారో హిల్స్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 52,600
వెస్ట్ గారో హిల్స్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 53,548
వెస్ట్ గారో హిల్స్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 53,000
వెస్ట్ గారో హిల్స్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 52,670
వెస్ట్ గారో హిల్స్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 55,710
వెస్ట్ గారో హిల్స్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 51,600
వెస్ట్ గారో హిల్స్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 53,412
వెస్ట్ గారో హిల్స్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 51,600
వెస్ట్ గారో హిల్స్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 52,350
వెస్ట్ గారో హిల్స్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 52,950
వెస్ట్ గారో హిల్స్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 48,990
వెస్ట్ గారో హిల్స్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 50,723
వెస్ట్ గారో హిల్స్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 48,990
వెస్ట్ గారో హిల్స్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 51,600
వెస్ట్ గారో హిల్స్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

వెస్ట్ గారో హిల్స్ : వెండి రేటు

ఈ రోజు 20 మే 2022
63,250.00
+810.00
తేదీ ధర మార్పు
19 మే 2022 62,440 -390.00
18 మే 2022 62,830 +240.00
17 మే 2022 62,590 +1,630.00
16 మే 2022 60,960 +600.00
15 మే 2022 60,360 +0.00
14 మే 2022 60,360 +0.00
13 మే 2022 60,360 -2,060.00
12 మే 2022 62,420 +140.00
11 మే 2022 62,280 -900.00
10 మే 2022 63,180 -1,080.00
వెస్ట్ గారో హిల్స్ వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 65,670
వెస్ట్ గారో హిల్స్ వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 60,360
వెస్ట్ గారో హిల్స్ వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 63,007
వెస్ట్ గారో హిల్స్ వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 65,670
వెస్ట్ గారో హిల్స్ వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (19 మే) 62,440
వెస్ట్ గారో హిల్స్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 71,890
వెస్ట్ గారో హిల్స్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 65,670
వెస్ట్ గారో హిల్స్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 69,038
వెస్ట్ గారో హిల్స్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 69,340
వెస్ట్ గారో హిల్స్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 65,670
వెస్ట్ గారో హిల్స్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 73,340
వెస్ట్ గారో హిల్స్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 65,780
వెస్ట్ గారో హిల్స్ వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 70,417
వెస్ట్ గారో హిల్స్ వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 65,780
వెస్ట్ గారో హిల్స్ వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 69,250
వెస్ట్ గారో హిల్స్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 67,840
వెస్ట్ గారో హిల్స్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 62,400
వెస్ట్ గారో హిల్స్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 64,851
వెస్ట్ గారో హిల్స్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 62,650
వెస్ట్ గారో హిల్స్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 65,780
వెస్ట్ గారో హిల్స్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర