చార్కి దాద్రి, హర్యానా : బంగారం & వెండి ధర

చార్కి దాద్రి : బంగారు రేటు

03 అక్టోబర్ 2022
50,350
+200.00
తేదీ ధర మార్పు
02 అక్టోబర్ 2022 50,150 +0.00
01 అక్టోబర్ 2022 50,150 +0.00
30 సెప్టెంబర్ 2022 50,150 +90.00
29 సెప్టెంబర్ 2022 50,060 +160.00
28 సెప్టెంబర్ 2022 49,900 +440.00
27 సెప్టెంబర్ 2022 49,460 +190.00
26 సెప్టెంబర్ 2022 49,270 -270.00
25 సెప్టెంబర్ 2022 49,540 +0.00
24 సెప్టెంబర్ 2022 49,540 +10.00
23 సెప్టెంబర్ 2022 49,530 -600.00
చార్కి దాద్రి బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 50,150
చార్కి దాద్రి బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 50,150
చార్కి దాద్రి బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 50,150
చార్కి దాద్రి బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 50,150
చార్కి దాద్రి బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (02 అక్టోబర్) 50,150
చార్కి దాద్రి బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 50,710
చార్కి దాద్రి బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 49,270
చార్కి దాద్రి బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 49,992
చార్కి దాద్రి బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 50,100
చార్కి దాద్రి బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 50,150
చార్కి దాద్రి బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 52,630
చార్కి దాద్రి బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 50,780
చార్కి దాద్రి బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 51,745
చార్కి దాద్రి బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 51,430
చార్కి దాద్రి బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 50,780
చార్కి దాద్రి బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 53,330
చార్కి దాద్రి బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 51,480
చార్కి దాద్రి బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 51,973
చార్కి దాద్రి బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 51,690
చార్కి దాద్రి బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 51,480
చార్కి దాద్రి - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

చార్కి దాద్రి : వెండి రేటు

03 అక్టోబర్ 2022
57,750.00
+970.00
తేదీ ధర మార్పు
02 అక్టోబర్ 2022 56,780 +0.00
01 అక్టోబర్ 2022 56,780 +0.00
30 సెప్టెంబర్ 2022 56,780 +800.00
29 సెప్టెంబర్ 2022 55,980 -450.00
28 సెప్టెంబర్ 2022 56,430 +1,100.00
27 సెప్టెంబర్ 2022 55,330 +120.00
26 సెప్టెంబర్ 2022 55,210 -950.00
25 సెప్టెంబర్ 2022 56,160 +0.00
24 సెప్టెంబర్ 2022 56,160 +10.00
23 సెప్టెంబర్ 2022 56,150 -1,740.00
చార్కి దాద్రి వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 56,780
చార్కి దాద్రి వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 56,780
చార్కి దాద్రి వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 56,780
చార్కి దాద్రి వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 56,780
చార్కి దాద్రి వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (02 అక్టోబర్) 56,780
చార్కి దాద్రి వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 57,890
చార్కి దాద్రి వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 52,340
చార్కి దాద్రి వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 55,413
చార్కి దాద్రి వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 52,340
చార్కి దాద్రి వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 56,780
చార్కి దాద్రి వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 59,420
చార్కి దాద్రి వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 54,010
చార్కి దాద్రి వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 56,915
చార్కి దాద్రి వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 58,320
చార్కి దాద్రి వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 54,010
చార్కి దాద్రి వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 59,840
చార్కి దాద్రి వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 55,670
చార్కి దాద్రి వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 57,994
చార్కి దాద్రి వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 59,680
చార్కి దాద్రి వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 57,690
చార్కి దాద్రి - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర