బీజాపూర్, ఛత్తీస్‌గ h ్ : బంగారం & వెండి ధర

బీజాపూర్ : బంగారు రేటు

24 జూలై 2024
68,700
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
23 జూలై 2024 68,700 -4,230.00
22 జూలై 2024 72,930 -260.00
21 జూలై 2024 73,190 +10.00
20 జూలై 2024 73,180 +10.00
19 జూలై 2024 73,170 -1,170.00
18 జూలై 2024 74,340 +70.00
17 జూలై 2024 74,270 -150.00
16 జూలై 2024 74,420 +800.00
15 జూలై 2024 73,620 +200.00
14 జూలై 2024 73,420 +10.00
బీజాపూర్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 74,420
బీజాపూర్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 68,700
బీజాపూర్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 72,903
బీజాపూర్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 71,700
బీజాపూర్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (23 జూలై) 68,700
బీజాపూర్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 73,030
బీజాపూర్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 71,080
బీజాపూర్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 71,710
బీజాపూర్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 71,730
బీజాపూర్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 71,630
బీజాపూర్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 74,560
బీజాపూర్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 70,740
బీజాపూర్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 72,268
బీజాపూర్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 70,740
బీజాపూర్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 71,720
బీజాపూర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 72,960
బీజాపూర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 68,230
బీజాపూర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 71,278
బీజాపూర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 68,230
బీజాపూర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 70,510
బీజాపూర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

బీజాపూర్ : వెండి రేటు

24 జూలై 2024
84,950.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
23 జూలై 2024 84,950 -4,170.00
22 జూలై 2024 89,120 -540.00
21 జూలై 2024 89,660 +10.00
20 జూలై 2024 89,650 +0.00
19 జూలై 2024 89,650 -2,110.00
18 జూలై 2024 91,760 -170.00
17 జూలై 2024 91,930 -1,820.00
16 జూలై 2024 93,750 +1,150.00
15 జూలై 2024 92,600 -470.00
14 జూలై 2024 93,070 +10.00
బీజాపూర్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 94,090
బీజాపూర్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 84,950
బీజాపూర్ వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 91,655
బీజాపూర్ వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 89,550
బీజాపూర్ వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (23 జూలై) 84,950
బీజాపూర్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 93,940
బీజాపూర్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 87,140
బీజాపూర్ వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 89,517
బీజాపూర్ వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 91,720
బీజాపూర్ వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 89,400
బీజాపూర్ వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 96,250
బీజాపూర్ వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 80,940
బీజాపూర్ వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 88,170
బీజాపూర్ వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 81,080
బీజాపూర్ వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 91,720
బీజాపూర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 83,990
బీజాపూర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 75,640
బీజాపూర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 81,727
బీజాపూర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 75,640
బీజాపూర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 80,790
బీజాపూర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర