కచ్, గుజరాత్ : బంగారం & వెండి ధర

కచ్ : బంగారు రేటు

07 డిసెంబర్ 2023
62,450
+40.00
తేదీ ధర మార్పు
06 డిసెంబర్ 2023 62,410 +180.00
05 డిసెంబర్ 2023 62,230 -180.00
04 డిసెంబర్ 2023 62,410 -950.00
03 డిసెంబర్ 2023 63,360 +0.00
02 డిసెంబర్ 2023 63,360 +10.00
01 డిసెంబర్ 2023 63,350 +730.00
30 నవంబర్ 2023 62,620 -330.00
29 నవంబర్ 2023 62,950 +350.00
28 నవంబర్ 2023 62,600 +950.00
27 నవంబర్ 2023 61,650 +0.00
కచ్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 63,360
కచ్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 62,230
కచ్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 62,853
కచ్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 63,350
కచ్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (06 డిసెంబర్) 62,410
కచ్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 62,950
కచ్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 59,850
కచ్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 61,054
కచ్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 60,950
కచ్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 62,620
కచ్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 61,410
కచ్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 56,620
కచ్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 59,275
కచ్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 57,580
కచ్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 61,070
కచ్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 59,620
కచ్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 57,370
కచ్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 58,986
కచ్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 59,560
కచ్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 57,570
కచ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

కచ్ : వెండి రేటు

07 డిసెంబర్ 2023
74,550.00
-70.00
తేదీ ధర మార్పు
06 డిసెంబర్ 2023 74,620 -600.00
05 డిసెంబర్ 2023 75,220 -760.00
04 డిసెంబర్ 2023 75,980 -1,810.00
03 డిసెంబర్ 2023 77,790 +0.00
02 డిసెంబర్ 2023 77,790 +10.00
01 డిసెంబర్ 2023 77,780 +410.00
30 నవంబర్ 2023 77,370 +1,150.00
29 నవంబర్ 2023 76,220 +670.00
28 నవంబర్ 2023 75,550 +1,290.00
27 నవంబర్ 2023 74,260 +10.00
కచ్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 77,790
కచ్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 74,620
కచ్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 76,530
కచ్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 77,780
కచ్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (06 డిసెంబర్) 74,620
కచ్ వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 77,370
కచ్ వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 70,190
కచ్ వెండి రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 72,774
కచ్ వెండి రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 71,480
కచ్ వెండి రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 77,370
కచ్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 73,040
కచ్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 66,810
కచ్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 70,688
కచ్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 69,870
కచ్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 71,830
కచ్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 74,930
కచ్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 69,860
కచ్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 72,272
కచ్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 74,920
కచ్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 69,870
కచ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర