దక్షిణాది కన్నడ్ : బంగారం & వెండి ధర, దక్షిణాది కన్నడ్ బంగారు రేట్లు, దక్షిణాది కన్నడ్ వెండి రేట్లు

దక్షిణాది కన్నడ్, కర్ణాటక : బంగారం & వెండి ధర

దక్షిణాది కన్నడ్ : బంగారు రేటు

ఈ రోజు 20 మే 2022
51,770
+340.00
తేదీ ధర మార్పు
19 మే 2022 51,430 +40.00
18 మే 2022 51,390 -80.00
17 మే 2022 51,470 +390.00
16 మే 2022 51,080 -310.00
15 మే 2022 51,390 +0.00
14 మే 2022 51,390 +0.00
13 మే 2022 51,390 -660.00
12 మే 2022 52,050 +240.00
11 మే 2022 51,810 -380.00
10 మే 2022 52,190 -400.00
దక్షిణాది కన్నడ్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 53,010
దక్షిణాది కన్నడ్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 51,080
దక్షిణాది కన్నడ్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 51,887
దక్షిణాది కన్నడ్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 52,500
దక్షిణాది కన్నడ్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (19 మే) 51,430
దక్షిణాది కన్నడ్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 54,560
దక్షిణాది కన్నడ్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 52,440
దక్షిణాది కన్నడ్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 53,381
దక్షిణాది కన్నడ్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 52,830
దక్షిణాది కన్నడ్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 52,500
దక్షిణాది కన్నడ్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 55,540
దక్షిణాది కన్నడ్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 51,440
దక్షిణాది కన్నడ్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 53,246
దక్షిణాది కన్నడ్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 51,440
దక్షిణాది కన్నడ్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 52,190
దక్షిణాది కన్నడ్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 52,790
దక్షిణాది కన్నడ్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 48,840
దక్షిణాది కన్నడ్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 50,567
దక్షిణాది కన్నడ్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 48,840
దక్షిణాది కన్నడ్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 51,440
దక్షిణాది కన్నడ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

దక్షిణాది కన్నడ్ : వెండి రేటు

ఈ రోజు 20 మే 2022
63,060.00
+810.00
తేదీ ధర మార్పు
19 మే 2022 62,250 -390.00
18 మే 2022 62,640 +240.00
17 మే 2022 62,400 +1,630.00
16 మే 2022 60,770 +600.00
15 మే 2022 60,170 +0.00
14 మే 2022 60,170 +0.00
13 మే 2022 60,170 -2,050.00
12 మే 2022 62,220 +130.00
11 మే 2022 62,090 -900.00
10 మే 2022 62,990 -1,070.00
దక్షిణాది కన్నడ్ వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 65,470
దక్షిణాది కన్నడ్ వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 60,170
దక్షిణాది కన్నడ్ వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 62,814
దక్షిణాది కన్నడ్ వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 65,470
దక్షిణాది కన్నడ్ వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (19 మే) 62,250
దక్షిణాది కన్నడ్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 71,670
దక్షిణాది కన్నడ్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 65,470
దక్షిణాది కన్నడ్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 68,825
దక్షిణాది కన్నడ్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 69,120
దక్షిణాది కన్నడ్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 65,470
దక్షిణాది కన్నడ్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 73,110
దక్షిణాది కన్నడ్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 65,570
దక్షిణాది కన్నడ్ వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 70,199
దక్షిణాది కన్నడ్ వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 65,570
దక్షిణాది కన్నడ్ వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 69,040
దక్షిణాది కన్నడ్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 67,630
దక్షిణాది కన్నడ్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 62,200
దక్షిణాది కన్నడ్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 64,650
దక్షిణాది కన్నడ్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 62,450
దక్షిణాది కన్నడ్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 65,570
దక్షిణాది కన్నడ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర