దక్షిణాది కన్నడ్, కర్ణాటక : బంగారం & వెండి ధర

దక్షిణాది కన్నడ్ : బంగారు రేటు

22 మార్చి 2023
58,830
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
21 మార్చి 2023 58,830 -850.00
20 మార్చి 2023 59,680 +60.00
19 మార్చి 2023 59,620 +0.00
18 మార్చి 2023 59,620 +10.00
17 మార్చి 2023 59,610 +1,410.00
16 మార్చి 2023 58,200 -320.00
15 మార్చి 2023 58,520 +880.00
14 మార్చి 2023 57,640 -130.00
13 మార్చి 2023 57,770 +1,480.00
12 మార్చి 2023 56,290 +10.00
దక్షిణాది కన్నడ్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 59,680
దక్షిణాది కన్నడ్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 55,010
దక్షిణాది కన్నడ్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 57,105
దక్షిణాది కన్నడ్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 55,930
దక్షిణాది కన్నడ్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (21 మార్చి) 58,830
దక్షిణాది కన్నడ్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 57,870
దక్షిణాది కన్నడ్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 55,500
దక్షిణాది కన్నడ్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 56,462
దక్షిణాది కన్నడ్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 57,870
దక్షిణాది కన్నడ్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 55,900
దక్షిణాది కన్నడ్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 57,240
దక్షిణాది కన్నడ్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 55,090
దక్షిణాది కన్నడ్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర 56,444
దక్షిణాది కన్నడ్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 55,090
దక్షిణాది కన్నడ్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 57,150
దక్షిణాది కన్నడ్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 55,110
దక్షిణాది కన్నడ్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 53,460
దక్షిణాది కన్నడ్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 54,428
దక్షిణాది కన్నడ్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 53,850
దక్షిణాది కన్నడ్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 55,080
దక్షిణాది కన్నడ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

దక్షిణాది కన్నడ్ : వెండి రేటు

22 మార్చి 2023
68,510.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
21 మార్చి 2023 68,510 -370.00
20 మార్చి 2023 68,880 +170.00
19 మార్చి 2023 68,710 +0.00
18 మార్చి 2023 68,710 +10.00
17 మార్చి 2023 68,700 +2,070.00
16 మార్చి 2023 66,630 -750.00
15 మార్చి 2023 67,380 +420.00
14 మార్చి 2023 66,960 +330.00
13 మార్చి 2023 66,630 +3,750.00
12 మార్చి 2023 62,880 +10.00
దక్షిణాది కన్నడ్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 68,880
దక్షిణాది కన్నడ్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 61,890
దక్షిణాది కన్నడ్ వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 65,328
దక్షిణాది కన్నడ్ వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 64,500
దక్షిణాది కన్నడ్ వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (21 మార్చి) 68,510
దక్షిణాది కన్నడ్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 70,460
దక్షిణాది కన్నడ్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 63,710
దక్షిణాది కన్నడ్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 66,418
దక్షిణాది కన్నడ్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 70,020
దక్షిణాది కన్నడ్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 64,620
దక్షిణాది కన్నడ్ వెండి రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 69,920
దక్షిణాది కన్నడ్ వెండి రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 68,040
దక్షిణాది కన్నడ్ వెండి రేటు - జనవరి : సగటు ధర 68,925
దక్షిణాది కన్నడ్ వెండి రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 69,360
దక్షిణాది కన్నడ్ వెండి రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 68,980
దక్షిణాది కన్నడ్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 69,750
దక్షిణాది కన్నడ్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 65,040
దక్షిణాది కన్నడ్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 67,918
దక్షిణాది కన్నడ్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 65,210
దక్షిణాది కన్నడ్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 69,350
దక్షిణాది కన్నడ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర