సంత్ రవి నగర్, ఉత్తర ప్రదేశ్ : బంగారం & వెండి ధర

సంత్ రవి నగర్ : బంగారు రేటు

02 డిసెంబర్ 2023
63,290
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
01 డిసెంబర్ 2023 63,290 +730.00
30 నవంబర్ 2023 62,560 -320.00
29 నవంబర్ 2023 62,880 +340.00
28 నవంబర్ 2023 62,540 +950.00
27 నవంబర్ 2023 61,590 +10.00
26 నవంబర్ 2023 61,580 +0.00
25 నవంబర్ 2023 61,580 +10.00
24 నవంబర్ 2023 61,570 +300.00
23 నవంబర్ 2023 61,270 +60.00
22 నవంబర్ 2023 61,210 -180.00
సంత్ రవి నగర్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 63,290
సంత్ రవి నగర్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 63,290
సంత్ రవి నగర్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 63,290
సంత్ రవి నగర్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 63,290
సంత్ రవి నగర్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (01 డిసెంబర్) 63,290
సంత్ రవి నగర్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 62,880
సంత్ రవి నగర్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 59,780
సంత్ రవి నగర్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 60,988
సంత్ రవి నగర్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 60,880
సంత్ రవి నగర్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 62,560
సంత్ రవి నగర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 61,350
సంత్ రవి నగర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 56,560
సంత్ రవి నగర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 59,213
సంత్ రవి నగర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 57,520
సంత్ రవి నగర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 61,000
సంత్ రవి నగర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 59,560
సంత్ రవి నగర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 57,310
సంత్ రవి నగర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 58,929
సంత్ రవి నగర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 59,500
సంత్ రవి నగర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 57,510
సంత్ రవి నగర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

సంత్ రవి నగర్ : వెండి రేటు

02 డిసెంబర్ 2023
77,700.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
01 డిసెంబర్ 2023 77,700 +420.00
30 నవంబర్ 2023 77,280 +1,140.00
29 నవంబర్ 2023 76,140 +670.00
28 నవంబర్ 2023 75,470 +1,290.00
27 నవంబర్ 2023 74,180 +10.00
26 నవంబర్ 2023 74,170 +0.00
25 నవంబర్ 2023 74,170 +10.00
24 నవంబర్ 2023 74,160 +1,020.00
23 నవంబర్ 2023 73,140 +130.00
22 నవంబర్ 2023 73,010 -470.00
సంత్ రవి నగర్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 77,700
సంత్ రవి నగర్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 77,700
సంత్ రవి నగర్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 77,700
సంత్ రవి నగర్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 77,700
సంత్ రవి నగర్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (01 డిసెంబర్) 77,700
సంత్ రవి నగర్ వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 77,280
సంత్ రవి నగర్ వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 70,120
సంత్ రవి నగర్ వెండి రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 72,696
సంత్ రవి నగర్ వెండి రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 71,410
సంత్ రవి నగర్ వెండి రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 77,280
సంత్ రవి నగర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 72,960
సంత్ రవి నగర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 66,740
సంత్ రవి నగర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 70,612
సంత్ రవి నగర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 69,800
సంత్ రవి నగర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 71,760
సంత్ రవి నగర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 74,850
సంత్ రవి నగర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 69,790
సంత్ రవి నగర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 72,210
సంత్ రవి నగర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 74,840
సంత్ రవి నగర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 69,790
సంత్ రవి నగర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర