విరుదునగర్, తమిళనాడు : బంగారం & వెండి ధర

విరుదునగర్ : బంగారు రేటు

29 నవంబర్ 2022
52,470
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
28 నవంబర్ 2022 52,470 -400.00
27 నవంబర్ 2022 52,870 +10.00
26 నవంబర్ 2022 52,860 +0.00
25 నవంబర్ 2022 52,860 -140.00
24 నవంబర్ 2022 53,000 +220.00
23 నవంబర్ 2022 52,780 +190.00
22 నవంబర్ 2022 52,590 -10.00
21 నవంబర్ 2022 52,600 -350.00
20 నవంబర్ 2022 52,950 +10.00
19 నవంబర్ 2022 52,940 +0.00
విరుదునగర్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 53,340
విరుదునగర్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 50,380
విరుదునగర్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 52,265
విరుదునగర్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 50,730
విరుదునగర్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (28 నవంబర్) 52,470
విరుదునగర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 52,120
విరుదునగర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 50,280
విరుదునగర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 50,936
విరుదునగర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 50,310
విరుదునగర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 50,530
విరుదునగర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 50,870
విరుదునగర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 49,430
విరుదునగర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 50,150
విరుదునగర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 50,260
విరుదునగర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 50,300
విరుదునగర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 52,800
విరుదునగర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 50,940
విరుదునగర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 51,910
విరుదునగర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 51,600
విరుదునగర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 50,950
విరుదునగర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

విరుదునగర్ : వెండి రేటు

29 నవంబర్ 2022
61,180.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
28 నవంబర్ 2022 61,180 -950.00
27 నవంబర్ 2022 62,130 +10.00
26 నవంబర్ 2022 62,120 +0.00
25 నవంబర్ 2022 62,120 -230.00
24 నవంబర్ 2022 62,350 +350.00
23 నవంబర్ 2022 62,000 +690.00
22 నవంబర్ 2022 61,310 +290.00
21 నవంబర్ 2022 61,020 -250.00
20 నవంబర్ 2022 61,270 +0.00
19 నవంబర్ 2022 61,270 +10.00
విరుదునగర్ వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 62,820
విరుదునగర్ వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 58,600
విరుదునగర్ వెండి రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 61,379
విరుదునగర్ వెండి రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 59,130
విరుదునగర్ వెండి రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (28 నవంబర్) 61,180
విరుదునగర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 61,970
విరుదునగర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 55,440
విరుదునగర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 58,210
విరుదునగర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 56,960
విరుదునగర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 57,910
విరుదునగర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 58,070
విరుదునగర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 52,510
విరుదునగర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 55,589
విరుదునగర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 52,510
విరుదునగర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 56,960
విరుదునగర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 59,610
విరుదునగర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 54,180
విరుదునగర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 57,097
విరుదునగర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 58,510
విరుదునగర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 54,180
విరుదునగర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర