సింగ్రౌలి, మధ్యప్రదేశ్ : బంగారం & వెండి ధర

సింగ్రౌలి : బంగారు రేటు

09 డిసెంబర్ 2022
54,080
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
08 డిసెంబర్ 2022 54,080 +40.00
07 డిసెంబర్ 2022 54,040 +280.00
06 డిసెంబర్ 2022 53,760 +290.00
05 డిసెంబర్ 2022 53,470 -420.00
04 డిసెంబర్ 2022 53,890 +10.00
03 డిసెంబర్ 2022 53,880 +0.00
02 డిసెంబర్ 2022 53,880 +10.00
01 డిసెంబర్ 2022 53,870 +970.00
30 నవంబర్ 2022 52,900 +290.00
29 నవంబర్ 2022 52,610 +240.00
సింగ్రౌలి బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 54,080
సింగ్రౌలి బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 53,470
సింగ్రౌలి బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 53,859
సింగ్రౌలి బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 53,870
సింగ్రౌలి బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (08 డిసెంబర్) 54,080
సింగ్రౌలి బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 53,240
సింగ్రౌలి బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 50,290
సింగ్రౌలి బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 52,207
సింగ్రౌలి బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 50,640
సింగ్రౌలి బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 52,900
సింగ్రౌలి బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 52,020
సింగ్రౌలి బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 50,190
సింగ్రౌలి బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 50,842
సింగ్రౌలి బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 50,220
సింగ్రౌలి బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 50,440
సింగ్రౌలి బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 50,770
సింగ్రౌలి బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 49,340
సింగ్రౌలి బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 50,058
సింగ్రౌలి బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 50,160
సింగ్రౌలి బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 50,210
సింగ్రౌలి - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

సింగ్రౌలి : వెండి రేటు

09 డిసెంబర్ 2022
66,910.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
08 డిసెంబర్ 2022 66,910 +770.00
07 డిసెంబర్ 2022 66,140 +890.00
06 డిసెంబర్ 2022 65,250 +190.00
05 డిసెంబర్ 2022 65,060 -1,250.00
04 డిసెంబర్ 2022 66,310 +10.00
03 డిసెంబర్ 2022 66,300 +0.00
02 డిసెంబర్ 2022 66,300 +1,070.00
01 డిసెంబర్ 2022 65,230 +1,890.00
30 నవంబర్ 2022 63,340 +650.00
29 నవంబర్ 2022 62,690 +1,620.00
సింగ్రౌలి వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 66,910
సింగ్రౌలి వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 65,060
సింగ్రౌలి వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 65,938
సింగ్రౌలి వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 65,230
సింగ్రౌలి వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (08 డిసెంబర్) 66,910
సింగ్రౌలి వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 63,340
సింగ్రౌలి వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 58,490
సింగ్రౌలి వెండి రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 61,382
సింగ్రౌలి వెండి రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 59,020
సింగ్రౌలి వెండి రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 63,340
సింగ్రౌలి వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 61,860
సింగ్రౌలి వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 55,340
సింగ్రౌలి వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 58,102
సింగ్రౌలి వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 56,860
సింగ్రౌలి వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 57,810
సింగ్రౌలి వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 57,960
సింగ్రౌలి వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 52,410
సింగ్రౌలి వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 55,486
సింగ్రౌలి వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 52,410
సింగ్రౌలి వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 56,850
సింగ్రౌలి - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర