గుల్బర్గా, కర్ణాటక : బంగారం & వెండి ధర

గుల్బర్గా : బంగారు రేటు

ఈ రోజు 26 అక్టోబర్ 2021
49,370
+420.00
తేదీ ధర మార్పు
25 అక్టోబర్ 2021 48,950 +400.00
24 అక్టోబర్ 2021 48,550 +0.00
23 అక్టోబర్ 2021 48,550 +0.00
22 అక్టోబర్ 2021 48,550 -100.00
21 అక్టోబర్ 2021 48,650 +220.00
20 అక్టోబర్ 2021 48,430 -10.00
19 అక్టోబర్ 2021 48,440 +80.00
18 అక్టోబర్ 2021 48,360 -720.00
17 అక్టోబర్ 2021 49,080 +0.00
16 అక్టోబర్ 2021 49,080 +0.00
గుల్బర్గా బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 49,080
గుల్బర్గా బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 47,410
గుల్బర్గా బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 48,284
గుల్బర్గా బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 47,450
గుల్బర్గా బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (25 అక్టోబర్) 48,950
గుల్బర్గా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 48,680
గుల్బర్గా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 46,690
గుల్బర్గా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 47,747
గుల్బర్గా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 48,260
గుల్బర్గా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 46,690
గుల్బర్గా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 49,450
గుల్బర్గా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 47,000
గుల్బర్గా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 48,328
గుల్బర్గా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 49,450
గుల్బర్గా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 48,310
గుల్బర్గా బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 49,570
గుల్బర్గా బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 47,970
గుల్బర్గా బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 48,893
గుల్బర్గా బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 47,970
గుల్బర్గా బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 49,450
గుల్బర్గా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

గుల్బర్గా : వెండి రేటు

ఈ రోజు 26 అక్టోబర్ 2021
67,740.00
+490.00
తేదీ ధర మార్పు
25 అక్టోబర్ 2021 67,250 +660.00
24 అక్టోబర్ 2021 66,590 +0.00
23 అక్టోబర్ 2021 66,590 +0.00
22 అక్టోబర్ 2021 66,590 -610.00
21 అక్టోబర్ 2021 67,200 +1,190.00
20 అక్టోబర్ 2021 66,010 +1,210.00
19 అక్టోబర్ 2021 64,800 +0.00
18 అక్టోబర్ 2021 64,800 +390.00
17 అక్టోబర్ 2021 64,410 +0.00
16 అక్టోబర్ 2021 64,410 +0.00
గుల్బర్గా వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 67,250
గుల్బర్గా వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 61,060
గుల్బర్గా వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 63,915
గుల్బర్గా వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 61,060
గుల్బర్గా వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (25 అక్టోబర్) 67,250
గుల్బర్గా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 66,870
గుల్బర్గా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 59,800
గుల్బర్గా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 63,783
గుల్బర్గా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 64,440
గుల్బర్గా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 59,800
గుల్బర్గా వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 69,850
గుల్బర్గా వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 63,220
గుల్బర్గా వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 65,551
గుల్బర్గా వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 69,850
గుల్బర్గా వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 64,550
గుల్బర్గా వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 71,890
గుల్బర్గా వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 67,660
గుల్బర్గా వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 70,040
గుల్బర్గా వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 69,790
గుల్బర్గా వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 69,850
గుల్బర్గా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర