నల్బరి, అస్సాం : బంగారం & వెండి ధర

నల్బరి : బంగారు రేటు

26 సెప్టెంబర్ 2023
58,980
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
25 సెప్టెంబర్ 2023 58,980 -270.00
24 సెప్టెంబర్ 2023 59,250 +10.00
23 సెప్టెంబర్ 2023 59,240 +0.00
22 సెప్టెంబర్ 2023 59,240 +130.00
21 సెప్టెంబర్ 2023 59,110 -560.00
20 సెప్టెంబర్ 2023 59,670 +160.00
19 సెప్టెంబర్ 2023 59,510 +0.00
18 సెప్టెంబర్ 2023 59,510 +240.00
17 సెప్టెంబర్ 2023 59,270 +0.00
16 సెప్టెంబర్ 2023 59,270 +10.00
నల్బరి బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 59,670
నల్బరి బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 58,830
నల్బరి బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 59,276
నల్బరి బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 59,610
నల్బరి బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (25 సెప్టెంబర్) 58,980
నల్బరి బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 59,650
నల్బరి బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 58,420
నల్బరి బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 59,081
నల్బరి బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 59,460
నల్బరి బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 59,570
నల్బరి బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 60,140
నల్బరి బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 58,380
నల్బరి బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 59,348
నల్బరి బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 58,380
నల్బరి బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 60,140
నల్బరి బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 60,300
నల్బరి బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 58,260
నల్బరి బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 59,267
నల్బరి బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 60,300
నల్బరి బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 58,380
నల్బరి - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

నల్బరి : వెండి రేటు

26 సెప్టెంబర్ 2023
72,150.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
25 సెప్టెంబర్ 2023 72,150 -1,220.00
24 సెప్టెంబర్ 2023 73,370 +10.00
23 సెప్టెంబర్ 2023 73,360 +0.00
22 సెప్టెంబర్ 2023 73,360 +260.00
21 సెప్టెంబర్ 2023 73,100 -140.00
20 సెప్టెంబర్ 2023 73,240 +660.00
19 సెప్టెంబర్ 2023 72,580 +10.00
18 సెప్టెంబర్ 2023 72,570 +430.00
17 సెప్టెంబర్ 2023 72,140 +0.00
16 సెప్టెంబర్ 2023 72,140 +10.00
నల్బరి వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 74,990
నల్బరి వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 70,870
నల్బరి వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 72,694
నల్బరి వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 74,980
నల్బరి వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (25 సెప్టెంబర్) 72,150
నల్బరి వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 75,560
నల్బరి వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 70,030
నల్బరి వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 72,217
నల్బరి వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 74,210
నల్బరి వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 75,560
నల్బరి వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 76,570
నల్బరి వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 70,060
నల్బరి వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 73,767
నల్బరి వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 70,060
నల్బరి వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 75,650
నల్బరి వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 74,130
నల్బరి వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 68,430
నల్బరి వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 71,595
నల్బరి వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 72,850
నల్బరి వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 70,060
నల్బరి - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర