కొడగు, కర్ణాటక : బంగారం & వెండి ధర

కొడగు : బంగారు రేటు

05 డిసెంబర్ 2022
53,870
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
04 డిసెంబర్ 2022 53,870 +0.00
03 డిసెంబర్ 2022 53,870 +10.00
02 డిసెంబర్ 2022 53,860 +10.00
01 డిసెంబర్ 2022 53,850 +970.00
30 నవంబర్ 2022 52,880 +280.00
29 నవంబర్ 2022 52,600 +240.00
28 నవంబర్ 2022 52,360 -390.00
27 నవంబర్ 2022 52,750 +0.00
26 నవంబర్ 2022 52,750 +0.00
25 నవంబర్ 2022 52,750 -140.00
కొడగు బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 53,870
కొడగు బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 53,850
కొడగు బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 53,863
కొడగు బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 53,850
కొడగు బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (04 డిసెంబర్) 53,870
కొడగు బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 53,230
కొడగు బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 50,270
కొడగు బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 52,194
కొడగు బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 50,620
కొడగు బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 52,880
కొడగు బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 52,010
కొడగు బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 50,180
కొడగు బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 50,829
కొడగు బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 50,200
కొడగు బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 50,420
కొడగు బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 50,760
కొడగు బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 49,320
కొడగు బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 50,044
కొడగు బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 50,150
కొడగు బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 50,200
కొడగు - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

కొడగు : వెండి రేటు

05 డిసెంబర్ 2022
66,290.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
04 డిసెంబర్ 2022 66,290 +10.00
03 డిసెంబర్ 2022 66,280 +0.00
02 డిసెంబర్ 2022 66,280 +1,070.00
01 డిసెంబర్ 2022 65,210 +1,890.00
30 నవంబర్ 2022 63,320 +640.00
29 నవంబర్ 2022 62,680 +1,630.00
28 నవంబర్ 2022 61,050 -950.00
27 నవంబర్ 2022 62,000 +10.00
26 నవంబర్ 2022 61,990 +0.00
25 నవంబర్ 2022 61,990 -230.00
కొడగు వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 66,290
కొడగు వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 65,210
కొడగు వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 66,015
కొడగు వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 65,210
కొడగు వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (04 డిసెంబర్) 66,290
కొడగు వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 63,320
కొడగు వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 58,470
కొడగు వెండి రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 61,367
కొడగు వెండి రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 59,010
కొడగు వెండి రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 63,320
కొడగు వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 61,840
కొడగు వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 55,320
కొడగు వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 58,085
కొడగు వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 56,840
కొడగు వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 57,790
కొడగు వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 57,950
కొడగు వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 52,390
కొడగు వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 55,471
కొడగు వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 52,390
కొడగు వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 56,840
కొడగు - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర