తూర్పు జిల్లా, సిక్కిం : బంగారం & వెండి ధర

తూర్పు జిల్లా : బంగారు రేటు

04 మార్చి 2024
64,020
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
03 మార్చి 2024 64,020 +10.00
02 మార్చి 2024 64,010 +0.00
01 మార్చి 2024 64,010 +1,070.00
29 ఫిబ్రవరి 2024 62,940 +320.00
28 ఫిబ్రవరి 2024 62,620 -90.00
27 ఫిబ్రవరి 2024 62,710 +170.00
26 ఫిబ్రవరి 2024 62,540 -160.00
25 ఫిబ్రవరి 2024 62,700 +0.00
24 ఫిబ్రవరి 2024 62,700 +10.00
23 ఫిబ్రవరి 2024 62,690 +360.00
తూర్పు జిల్లా బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 64,020
తూర్పు జిల్లా బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 64,010
తూర్పు జిల్లా బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 64,013
తూర్పు జిల్లా బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 64,010
తూర్పు జిల్లా బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (03 మార్చి) 64,020
తూర్పు జిల్లా బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 63,220
తూర్పు జిల్లా బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 61,720
తూర్పు జిల్లా బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 62,535
తూర్పు జిల్లా బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 63,220
తూర్పు జిల్లా బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (29 ఫిబ్రవరి) 62,940
తూర్పు జిల్లా బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 63,730
తూర్పు జిల్లా బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 61,930
తూర్పు జిల్లా బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర 62,712
తూర్పు జిల్లా బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 63,730
తూర్పు జిల్లా బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 63,000
తూర్పు జిల్లా బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 64,040
తూర్పు జిల్లా బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 61,400
తూర్పు జిల్లా బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 62,842
తూర్పు జిల్లా బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 63,600
తూర్పు జిల్లా బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 63,590
తూర్పు జిల్లా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

తూర్పు జిల్లా : వెండి రేటు

04 మార్చి 2024
72,590.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
03 మార్చి 2024 72,590 +10.00
02 మార్చి 2024 72,580 +10.00
01 మార్చి 2024 72,570 +1,010.00
29 ఫిబ్రవరి 2024 71,560 +2,130.00
28 ఫిబ్రవరి 2024 69,430 -360.00
27 ఫిబ్రవరి 2024 69,790 -250.00
26 ఫిబ్రవరి 2024 70,040 -1,010.00
25 ఫిబ్రవరి 2024 71,050 +0.00
24 ఫిబ్రవరి 2024 71,050 +10.00
23 ఫిబ్రవరి 2024 71,040 +230.00
తూర్పు జిల్లా వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 72,590
తూర్పు జిల్లా వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 72,570
తూర్పు జిల్లా వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 72,580
తూర్పు జిల్లా వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 72,570
తూర్పు జిల్లా వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (03 మార్చి) 72,590
తూర్పు జిల్లా వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 72,710
తూర్పు జిల్లా వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 69,430
తూర్పు జిల్లా వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 71,299
తూర్పు జిల్లా వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 72,710
తూర్పు జిల్లా వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (29 ఫిబ్రవరి) 71,560
తూర్పు జిల్లా వెండి రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 74,740
తూర్పు జిల్లా వెండి రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 71,240
తూర్పు జిల్లా వెండి రేటు - జనవరి : సగటు ధర 72,539
తూర్పు జిల్లా వెండి రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 74,740
తూర్పు జిల్లా వెండి రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 72,720
తూర్పు జిల్లా వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 78,100
తూర్పు జిల్లా వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 71,710
తూర్పు జిల్లా వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 74,939
తూర్పు జిల్లా వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 78,090
తూర్పు జిల్లా వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 74,700
తూర్పు జిల్లా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర