చంపావత్, ఉత్తరాఖండ్ : బంగారం & వెండి ధర

చంపావత్ : బంగారు రేటు

ఈ రోజు 26 అక్టోబర్ 2021
49,360
+420.00
తేదీ ధర మార్పు
25 అక్టోబర్ 2021 48,940 +400.00
24 అక్టోబర్ 2021 48,540 +0.00
23 అక్టోబర్ 2021 48,540 +0.00
22 అక్టోబర్ 2021 48,540 -100.00
21 అక్టోబర్ 2021 48,640 +230.00
20 అక్టోబర్ 2021 48,410 -10.00
19 అక్టోబర్ 2021 48,420 +80.00
18 అక్టోబర్ 2021 48,340 -720.00
17 అక్టోబర్ 2021 49,060 +0.00
16 అక్టోబర్ 2021 49,060 +0.00
చంపావత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 49,060
చంపావత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 47,400
చంపావత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 48,270
చంపావత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 47,430
చంపావత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (25 అక్టోబర్) 48,940
చంపావత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 48,660
చంపావత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 46,680
చంపావత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 47,736
చంపావత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 48,250
చంపావత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 46,680
చంపావత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 49,440
చంపావత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 46,990
చంపావత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 48,314
చంపావత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 49,440
చంపావత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 48,290
చంపావత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 49,560
చంపావత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 47,960
చంపావత్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 48,880
చంపావత్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 47,960
చంపావత్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 49,440
చంపావత్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

చంపావత్ : వెండి రేటు

ఈ రోజు 26 అక్టోబర్ 2021
67,720.00
+490.00
తేదీ ధర మార్పు
25 అక్టోబర్ 2021 67,230 +660.00
24 అక్టోబర్ 2021 66,570 +0.00
23 అక్టోబర్ 2021 66,570 +0.00
22 అక్టోబర్ 2021 66,570 -610.00
21 అక్టోబర్ 2021 67,180 +1,190.00
20 అక్టోబర్ 2021 65,990 +1,210.00
19 అక్టోబర్ 2021 64,780 -10.00
18 అక్టోబర్ 2021 64,790 +400.00
17 అక్టోబర్ 2021 64,390 +0.00
16 అక్టోబర్ 2021 64,390 +0.00
చంపావత్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 67,230
చంపావత్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 61,050
చంపావత్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 63,899
చంపావత్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 61,050
చంపావత్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (25 అక్టోబర్) 67,230
చంపావత్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 66,860
చంపావత్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 59,790
చంపావత్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 63,767
చంపావత్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 64,420
చంపావత్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 59,790
చంపావత్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 69,830
చంపావత్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 63,200
చంపావత్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 65,535
చంపావత్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 69,830
చంపావత్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 64,540
చంపావత్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 71,870
చంపావత్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 67,640
చంపావత్ వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 70,022
చంపావత్ వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 69,770
చంపావత్ వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 69,830
చంపావత్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర