ప్రీత్ విహార్, .ిల్లీ : బంగారం & వెండి ధర

ప్రీత్ విహార్ : బంగారు రేటు

11 డిసెంబర్ 2023
61,210
-410.00
తేదీ ధర మార్పు
10 డిసెంబర్ 2023 61,620 +0.00
09 డిసెంబర్ 2023 61,620 +10.00
08 డిసెంబర్ 2023 61,610 -730.00
07 డిసెంబర్ 2023 62,340 +120.00
06 డిసెంబర్ 2023 62,220 +180.00
05 డిసెంబర్ 2023 62,040 -180.00
04 డిసెంబర్ 2023 62,220 -950.00
03 డిసెంబర్ 2023 63,170 +10.00
02 డిసెంబర్ 2023 63,160 +0.00
01 డిసెంబర్ 2023 63,160 +730.00
ప్రీత్ విహార్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 63,170
ప్రీత్ విహార్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 61,610
ప్రీత్ విహార్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 62,316
ప్రీత్ విహార్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 63,160
ప్రీత్ విహార్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (10 డిసెంబర్) 61,620
ప్రీత్ విహార్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 62,760
ప్రీత్ విహార్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 59,670
ప్రీత్ విహార్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 60,868
ప్రీత్ విహార్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 60,760
ప్రీత్ విహార్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 62,430
ప్రీత్ విహార్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 61,230
ప్రీత్ విహార్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 56,450
ప్రీత్ విహార్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 59,095
ప్రీత్ విహార్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 57,400
ప్రీత్ విహార్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 60,880
ప్రీత్ విహార్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 59,440
ప్రీత్ విహార్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 57,190
ప్రీత్ విహార్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 58,806
ప్రీత్ విహార్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 59,380
ప్రీత్ విహార్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 57,400
ప్రీత్ విహార్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

ప్రీత్ విహార్ : వెండి రేటు

11 డిసెంబర్ 2023
71,680.00
-520.00
తేదీ ధర మార్పు
10 డిసెంబర్ 2023 72,200 +10.00
09 డిసెంబర్ 2023 72,190 +0.00
08 డిసెంబర్ 2023 72,190 -1,820.00
07 డిసెంబర్ 2023 74,010 -390.00
06 డిసెంబర్ 2023 74,400 -590.00
05 డిసెంబర్ 2023 74,990 -760.00
04 డిసెంబర్ 2023 75,750 -1,810.00
03 డిసెంబర్ 2023 77,560 +10.00
02 డిసెంబర్ 2023 77,550 +10.00
01 డిసెంబర్ 2023 77,540 +410.00
ప్రీత్ విహార్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 77,560
ప్రీత్ విహార్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 72,190
ప్రీత్ విహార్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 74,838
ప్రీత్ విహార్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 77,540
ప్రీత్ విహార్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (10 డిసెంబర్) 72,200
ప్రీత్ విహార్ వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 77,130
ప్రీత్ విహార్ వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 69,980
ప్రీత్ విహార్ వెండి రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 72,552
ప్రీత్ విహార్ వెండి రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 71,260
ప్రీత్ విహార్ వెండి రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 77,130
ప్రీత్ విహార్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 72,820
ప్రీత్ విహార్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 66,610
ప్రీత్ విహార్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 70,472
ప్రీత్ విహార్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 69,660
ప్రీత్ విహార్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 71,610
ప్రీత్ విహార్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 74,710
ప్రీత్ విహార్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 69,650
ప్రీత్ విహార్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 72,052
ప్రీత్ విహార్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 74,690
ప్రీత్ విహార్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 69,650
ప్రీత్ విహార్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర