అనంతనాగ్, జమ్మూ కాశ్మీర్ : బంగారం & వెండి ధర

అనంతనాగ్ : బంగారు రేటు

31 మార్చి 2023
59,940
+710.00
తేదీ ధర మార్పు
30 మార్చి 2023 59,230 +0.00
29 మార్చి 2023 59,230 -290.00
28 మార్చి 2023 59,520 +640.00
27 మార్చి 2023 58,880 -720.00
26 మార్చి 2023 59,600 +10.00
25 మార్చి 2023 59,590 +0.00
24 మార్చి 2023 59,590 -280.00
23 మార్చి 2023 59,870 +840.00
22 మార్చి 2023 59,030 +140.00
21 మార్చి 2023 58,890 -840.00
అనంతనాగ్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 59,870
అనంతనాగ్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 55,060
అనంతనాగ్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 57,828
అనంతనాగ్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 55,980
అనంతనాగ్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (30 మార్చి) 59,230
అనంతనాగ్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 57,920
అనంతనాగ్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 55,550
అనంతనాగ్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 56,514
అనంతనాగ్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 57,920
అనంతనాగ్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 55,950
అనంతనాగ్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 57,300
అనంతనాగ్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 55,140
అనంతనాగ్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర 56,497
అనంతనాగ్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 55,140
అనంతనాగ్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 57,210
అనంతనాగ్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 55,170
అనంతనాగ్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 53,510
అనంతనాగ్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 54,479
అనంతనాగ్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 53,900
అనంతనాగ్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 55,130
అనంతనాగ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

అనంతనాగ్ : వెండి రేటు

31 మార్చి 2023
72,210.00
+1,250.00
తేదీ ధర మార్పు
30 మార్చి 2023 70,960 +10.00
29 మార్చి 2023 70,950 +160.00
28 మార్చి 2023 70,790 +620.00
27 మార్చి 2023 70,170 -410.00
26 మార్చి 2023 70,580 +10.00
25 మార్చి 2023 70,570 +0.00
24 మార్చి 2023 70,570 +170.00
23 మార్చి 2023 70,400 +980.00
22 మార్చి 2023 69,420 +850.00
21 మార్చి 2023 68,570 -370.00
అనంతనాగ్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 70,960
అనంతనాగ్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 61,950
అనంతనాగ్ వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 66,919
అనంతనాగ్ వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 64,560
అనంతనాగ్ వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (30 మార్చి) 70,960
అనంతనాగ్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 70,520
అనంతనాగ్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 63,770
అనంతనాగ్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 66,480
అనంతనాగ్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 70,090
అనంతనాగ్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 64,680
అనంతనాగ్ వెండి రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 69,980
అనంతనాగ్ వెండి రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 68,110
అనంతనాగ్ వెండి రేటు - జనవరి : సగటు ధర 68,989
అనంతనాగ్ వెండి రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 69,420
అనంతనాగ్ వెండి రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 69,050
అనంతనాగ్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 69,820
అనంతనాగ్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 65,100
అనంతనాగ్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 67,982
అనంతనాగ్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 65,270
అనంతనాగ్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 69,420
అనంతనాగ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర