అనంతనాగ్, జమ్మూ కాశ్మీర్ : బంగారం & వెండి ధర

అనంతనాగ్ : బంగారు రేటు

ఈ రోజు 18 అక్టోబర్ 2021
48,400
-720.00
తేదీ ధర మార్పు
17 అక్టోబర్ 2021 49,120 +0.00
16 అక్టోబర్ 2021 49,120 +0.00
15 అక్టోబర్ 2021 49,120 +0.00
14 అక్టోబర్ 2021 49,120 +730.00
13 అక్టోబర్ 2021 48,390 +160.00
12 అక్టోబర్ 2021 48,230 +10.00
11 అక్టోబర్ 2021 48,220 +220.00
10 అక్టోబర్ 2021 48,000 +0.00
09 అక్టోబర్ 2021 48,000 +0.00
08 అక్టోబర్ 2021 48,000 -90.00
అనంతనాగ్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 49,120
అనంతనాగ్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 47,450
అనంతనాగ్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 48,196
అనంతనాగ్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 47,490
అనంతనాగ్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (17 అక్టోబర్) 49,120
అనంతనాగ్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 48,720
అనంతనాగ్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 46,730
అనంతనాగ్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 47,791
అనంతనాగ్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 48,310
అనంతనాగ్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 46,730
అనంతనాగ్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 49,500
అనంతనాగ్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 47,040
అనంతనాగ్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 48,371
అనంతనాగ్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 49,500
అనంతనాగ్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 48,350
అనంతనాగ్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 49,620
అనంతనాగ్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 48,020
అనంతనాగ్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 48,936
అనంతనాగ్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 48,020
అనంతనాగ్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 49,500
అనంతనాగ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

అనంతనాగ్ : వెండి రేటు

ఈ రోజు 18 అక్టోబర్ 2021
64,860.00
+390.00
తేదీ ధర మార్పు
17 అక్టోబర్ 2021 64,470 +0.00
16 అక్టోబర్ 2021 64,470 +0.00
15 అక్టోబర్ 2021 64,470 +0.00
14 అక్టోబర్ 2021 64,470 +1,330.00
13 అక్టోబర్ 2021 63,140 -160.00
12 అక్టోబర్ 2021 63,300 -60.00
11 అక్టోబర్ 2021 63,360 +560.00
10 అక్టోబర్ 2021 62,800 +0.00
09 అక్టోబర్ 2021 62,800 +0.00
08 అక్టోబర్ 2021 62,800 +260.00
అనంతనాగ్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 64,470
అనంతనాగ్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 61,120
అనంతనాగ్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 62,886
అనంతనాగ్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 61,120
అనంతనాగ్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (17 అక్టోబర్) 64,470
అనంతనాగ్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 66,930
అనంతనాగ్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 59,850
అనంతనాగ్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 63,841
అనంతనాగ్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 64,500
అనంతనాగ్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 59,850
అనంతనాగ్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 69,920
అనంతనాగ్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 63,270
అనంతనాగ్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 65,611
అనంతనాగ్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 69,920
అనంతనాగ్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 64,610
అనంతనాగ్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 71,950
అనంతనాగ్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 67,720
అనంతనాగ్ వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 70,104
అనంతనాగ్ వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 69,850
అనంతనాగ్ వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 69,920
అనంతనాగ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర