పాలన్పూర్, గుజరాత్ : బంగారం & వెండి ధర

పాలన్పూర్ : బంగారు రేటు

21 ఏప్రిల్ 2024
72,910
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
20 ఏప్రిల్ 2024 72,910 +0.00
19 ఏప్రిల్ 2024 72,910 +120.00
18 ఏప్రిల్ 2024 72,790 +240.00
17 ఏప్రిల్ 2024 72,550 -540.00
16 ఏప్రిల్ 2024 73,090 +770.00
15 ఏప్రిల్ 2024 72,320 +320.00
14 ఏప్రిల్ 2024 72,000 +10.00
13 ఏప్రిల్ 2024 71,990 +0.00
12 ఏప్రిల్ 2024 71,990 +280.00
11 ఏప్రిల్ 2024 71,710 +430.00
పాలన్పూర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 73,090
పాలన్పూర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 68,350
పాలన్పూర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 71,338
పాలన్పూర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 68,350
పాలన్పూర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (20 ఏప్రిల్) 72,910
పాలన్పూర్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 68,120
పాలన్పూర్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 63,760
పాలన్పూర్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 65,988
పాలన్పూర్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 63,760
పాలన్పూర్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 67,720
పాలన్పూర్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 62,970
పాలన్పూర్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 61,480
పాలన్పూర్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 62,286
పాలన్పూర్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 62,970
పాలన్పూర్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (29 ఫిబ్రవరి) 62,690
పాలన్పూర్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 63,480
పాలన్పూర్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 61,690
పాలన్పూర్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర 62,464
పాలన్పూర్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 63,480
పాలన్పూర్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 62,750
పాలన్పూర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

పాలన్పూర్ : వెండి రేటు

21 ఏప్రిల్ 2024
83,880.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
20 ఏప్రిల్ 2024 83,880 +10.00
19 ఏప్రిల్ 2024 83,870 +220.00
18 ఏప్రిల్ 2024 83,650 -150.00
17 ఏప్రిల్ 2024 83,800 -10.00
16 ఏప్రిల్ 2024 83,810 -320.00
15 ఏప్రిల్ 2024 84,130 +780.00
14 ఏప్రిల్ 2024 83,350 +10.00
13 ఏప్రిల్ 2024 83,340 +0.00
12 ఏప్రిల్ 2024 83,340 +170.00
11 ఏప్రిల్ 2024 83,170 +270.00
పాలన్పూర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 84,130
పాలన్పూర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 75,770
పాలన్పూర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 82,011
పాలన్పూర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 75,770
పాలన్పూర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (20 ఏప్రిల్) 83,880
పాలన్పూర్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 75,780
పాలన్పూర్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 72,290
పాలన్పూర్ వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 74,638
పాలన్పూర్ వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 72,290
పాలన్పూర్ వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 75,240
పాలన్పూర్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 72,420
పాలన్పూర్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 69,150
పాలన్పూర్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 71,017
పాలన్పూర్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 72,420
పాలన్పూర్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (29 ఫిబ్రవరి) 71,270
పాలన్పూర్ వెండి రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 74,440
పాలన్పూర్ వెండి రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 70,960
పాలన్పూర్ వెండి రేటు - జనవరి : సగటు ధర 72,253
పాలన్పూర్ వెండి రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 74,440
పాలన్పూర్ వెండి రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 72,440
పాలన్పూర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర