పాలన్పూర్, గుజరాత్ : బంగారం & వెండి ధర

పాలన్పూర్ : బంగారు రేటు

27 మార్చి 2023
59,570
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
26 మార్చి 2023 59,570 +0.00
25 మార్చి 2023 59,570 +0.00
24 మార్చి 2023 59,570 -270.00
23 మార్చి 2023 59,840 +840.00
22 మార్చి 2023 59,000 +140.00
21 మార్చి 2023 58,860 -850.00
20 మార్చి 2023 59,710 +60.00
19 మార్చి 2023 59,650 +0.00
18 మార్చి 2023 59,650 +10.00
17 మార్చి 2023 59,640 +1,410.00
పాలన్పూర్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 59,840
పాలన్పూర్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 55,040
పాలన్పూర్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 57,592
పాలన్పూర్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 55,960
పాలన్పూర్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (26 మార్చి) 59,570
పాలన్పూర్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 57,900
పాలన్పూర్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 55,530
పాలన్పూర్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 56,493
పాలన్పూర్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 57,900
పాలన్పూర్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 55,930
పాలన్పూర్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 57,270
పాలన్పూర్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 55,120
పాలన్పూర్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర 56,493
పాలన్పూర్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 55,120
పాలన్పూర్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 57,180
పాలన్పూర్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 55,140
పాలన్పూర్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 53,490
పాలన్పూర్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 54,458
పాలన్పూర్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 53,880
పాలన్పూర్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 55,110
పాలన్పూర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

పాలన్పూర్ : వెండి రేటు

27 మార్చి 2023
70,550.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
26 మార్చి 2023 70,550 +10.00
25 మార్చి 2023 70,540 +0.00
24 మార్చి 2023 70,540 +170.00
23 మార్చి 2023 70,370 +970.00
22 మార్చి 2023 69,400 +850.00
21 మార్చి 2023 68,550 -360.00
20 మార్చి 2023 68,910 +160.00
19 మార్చి 2023 68,750 +0.00
18 మార్చి 2023 68,750 +10.00
17 మార్చి 2023 68,740 +2,080.00
పాలన్పూర్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 70,550
పాలన్పూర్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 61,930
పాలన్పూర్ వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 66,309
పాలన్పూర్ వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 64,540
పాలన్పూర్ వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (26 మార్చి) 70,550
పాలన్పూర్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 70,500
పాలన్పూర్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 63,750
పాలన్పూర్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 66,453
పాలన్పూర్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 70,060
పాలన్పూర్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 64,650
పాలన్పూర్ వెండి రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 69,960
పాలన్పూర్ వెండి రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 68,080
పాలన్పూర్ వెండి రేటు - జనవరి : సగటు ధర 68,955
పాలన్పూర్ వెండి రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 69,400
పాలన్పూర్ వెండి రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 69,020
పాలన్పూర్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 69,790
పాలన్పూర్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 65,070
పాలన్పూర్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 67,954
పాలన్పూర్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 65,250
పాలన్పూర్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 69,390
పాలన్పూర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర