పెద్దపల్లి, తెలంగాణ : బంగారం & వెండి ధర

పెద్దపల్లి : బంగారు రేటు

ఈ రోజు 21 అక్టోబర్ 2021
48,690
+230.00
తేదీ ధర మార్పు
20 అక్టోబర్ 2021 48,460 -10.00
19 అక్టోబర్ 2021 48,470 +80.00
18 అక్టోబర్ 2021 48,390 -720.00
17 అక్టోబర్ 2021 49,110 +0.00
16 అక్టోబర్ 2021 49,110 +0.00
15 అక్టోబర్ 2021 49,110 +0.00
14 అక్టోబర్ 2021 49,110 +730.00
13 అక్టోబర్ 2021 48,380 +150.00
12 అక్టోబర్ 2021 48,230 +20.00
11 అక్టోబర్ 2021 48,210 +210.00
పెద్దపల్లి బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 49,110
పెద్దపల్లి బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 47,440
పెద్దపల్లి బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 48,227
పెద్దపల్లి బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 47,480
పెద్దపల్లి బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (20 అక్టోబర్) 48,460
పెద్దపల్లి బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 48,710
పెద్దపల్లి బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 46,730
పెద్దపల్లి బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 47,785
పెద్దపల్లి బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 48,300
పెద్దపల్లి బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 46,730
పెద్దపల్లి బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 49,490
పెద్దపల్లి బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 47,030
పెద్దపల్లి బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 48,363
పెద్దపల్లి బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 49,490
పెద్దపల్లి బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 48,340
పెద్దపల్లి బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 49,610
పెద్దపల్లి బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 48,010
పెద్దపల్లి బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 48,931
పెద్దపల్లి బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 48,010
పెద్దపల్లి బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 49,490
పెద్దపల్లి - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

పెద్దపల్లి : వెండి రేటు

ఈ రోజు 21 అక్టోబర్ 2021
67,250.00
+1,190.00
తేదీ ధర మార్పు
20 అక్టోబర్ 2021 66,060 +1,210.00
19 అక్టోబర్ 2021 64,850 +0.00
18 అక్టోబర్ 2021 64,850 +390.00
17 అక్టోబర్ 2021 64,460 +0.00
16 అక్టోబర్ 2021 64,460 +0.00
15 అక్టోబర్ 2021 64,460 +0.00
14 అక్టోబర్ 2021 64,460 +1,330.00
13 అక్టోబర్ 2021 63,130 -160.00
12 అక్టోబర్ 2021 63,290 -60.00
11 అక్టోబర్ 2021 63,350 +560.00
పెద్దపల్లి వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 66,060
పెద్దపల్లి వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 61,110
పెద్దపల్లి వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 63,233
పెద్దపల్లి వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 61,110
పెద్దపల్లి వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (20 అక్టోబర్) 66,060
పెద్దపల్లి వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 66,930
పెద్దపల్లి వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 59,850
పెద్దపల్లి వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 63,832
పెద్దపల్లి వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 64,490
పెద్దపల్లి వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 59,850
పెద్దపల్లి వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 69,910
పెద్దపల్లి వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 63,270
పెద్దపల్లి వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 65,602
పెద్దపల్లి వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 69,910
పెద్దపల్లి వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 64,600
పెద్దపల్లి వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 71,940
పెద్దపల్లి వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 67,710
పెద్దపల్లి వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 70,094
పెద్దపల్లి వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 69,840
పెద్దపల్లి వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 69,910
పెద్దపల్లి - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర