పెద్దపల్లి, తెలంగాణ : బంగారం & వెండి ధర

పెద్దపల్లి : బంగారు రేటు

02 అక్టోబర్ 2022
50,240
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
01 అక్టోబర్ 2022 50,240 +0.00
30 సెప్టెంబర్ 2022 50,240 +90.00
29 సెప్టెంబర్ 2022 50,150 +150.00
28 సెప్టెంబర్ 2022 50,000 +440.00
27 సెప్టెంబర్ 2022 49,560 +200.00
26 సెప్టెంబర్ 2022 49,360 -270.00
25 సెప్టెంబర్ 2022 49,630 +0.00
24 సెప్టెంబర్ 2022 49,630 +10.00
23 సెప్టెంబర్ 2022 49,620 -600.00
22 సెప్టెంబర్ 2022 50,220 +600.00
పెద్దపల్లి బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 50,240
పెద్దపల్లి బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 50,240
పెద్దపల్లి బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 50,240
పెద్దపల్లి బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 50,240
పెద్దపల్లి బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (01 అక్టోబర్) 50,240
పెద్దపల్లి బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 50,800
పెద్దపల్లి బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 49,360
పెద్దపల్లి బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 50,083
పెద్దపల్లి బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 50,190
పెద్దపల్లి బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 50,240
పెద్దపల్లి బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 52,730
పెద్దపల్లి బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 50,870
పెద్దపల్లి బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 51,842
పెద్దపల్లి బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 51,530
పెద్దపల్లి బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 50,880
పెద్దపల్లి బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 53,430
పెద్దపల్లి బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 51,580
పెద్దపల్లి బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 52,068
పెద్దపల్లి బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 51,780
పెద్దపల్లి బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 51,580
పెద్దపల్లి - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

పెద్దపల్లి : వెండి రేటు

02 అక్టోబర్ 2022
56,890.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
01 అక్టోబర్ 2022 56,890 +10.00
30 సెప్టెంబర్ 2022 56,880 +790.00
29 సెప్టెంబర్ 2022 56,090 -440.00
28 సెప్టెంబర్ 2022 56,530 +1,100.00
27 సెప్టెంబర్ 2022 55,430 +120.00
26 సెప్టెంబర్ 2022 55,310 -950.00
25 సెప్టెంబర్ 2022 56,260 +0.00
24 సెప్టెంబర్ 2022 56,260 +0.00
23 సెప్టెంబర్ 2022 56,260 -1,740.00
22 సెప్టెంబర్ 2022 58,000 +700.00
పెద్దపల్లి వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 56,890
పెద్దపల్లి వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 56,890
పెద్దపల్లి వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 56,890
పెద్దపల్లి వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 56,890
పెద్దపల్లి వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (01 అక్టోబర్) 56,890
పెద్దపల్లి వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 58,000
పెద్దపల్లి వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 52,440
పెద్దపల్లి వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 55,515
పెద్దపల్లి వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 52,440
పెద్దపల్లి వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 56,880
పెద్దపల్లి వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 59,530
పెద్దపల్లి వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 54,110
పెద్దపల్లి వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 57,022
పెద్దపల్లి వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 58,430
పెద్దపల్లి వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 54,110
పెద్దపల్లి వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 59,950
పెద్దపల్లి వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 55,770
పెద్దపల్లి వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 58,099
పెద్దపల్లి వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 59,790
పెద్దపల్లి వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 57,790
పెద్దపల్లి - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర