డియోగ arh ్, ఒడిశా : బంగారం & వెండి ధర

డియోగ arh ్ : బంగారు రేటు

02 అక్టోబర్ 2022
50,180
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
01 అక్టోబర్ 2022 50,180 +10.00
30 సెప్టెంబర్ 2022 50,170 +80.00
29 సెప్టెంబర్ 2022 50,090 +160.00
28 సెప్టెంబర్ 2022 49,930 +440.00
27 సెప్టెంబర్ 2022 49,490 +190.00
26 సెప్టెంబర్ 2022 49,300 -270.00
25 సెప్టెంబర్ 2022 49,570 +10.00
24 సెప్టెంబర్ 2022 49,560 +0.00
23 సెప్టెంబర్ 2022 49,560 -590.00
22 సెప్టెంబర్ 2022 50,150 +590.00
డియోగ arh ్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 50,180
డియోగ arh ్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 50,180
డియోగ arh ్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 50,180
డియోగ arh ్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 50,180
డియోగ arh ్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (01 అక్టోబర్) 50,180
డియోగ arh ్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 50,730
డియోగ arh ్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 49,300
డియోగ arh ్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 50,018
డియోగ arh ్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 50,120
డియోగ arh ్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 50,170
డియోగ arh ్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 52,660
డియోగ arh ్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 50,810
డియోగ arh ్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 51,773
డియోగ arh ్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 51,460
డియోగ arh ్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 50,810
డియోగ arh ్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 53,360
డియోగ arh ్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 51,510
డియోగ arh ్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 51,999
డియోగ arh ్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 51,710
డియోగ arh ్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 51,510
డియోగ arh ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

డియోగ arh ్ : వెండి రేటు

02 అక్టోబర్ 2022
56,810.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
01 అక్టోబర్ 2022 56,810 +0.00
30 సెప్టెంబర్ 2022 56,810 +800.00
29 సెప్టెంబర్ 2022 56,010 -450.00
28 సెప్టెంబర్ 2022 56,460 +1,100.00
27 సెప్టెంబర్ 2022 55,360 +120.00
26 సెప్టెంబర్ 2022 55,240 -950.00
25 సెప్టెంబర్ 2022 56,190 +0.00
24 సెప్టెంబర్ 2022 56,190 +10.00
23 సెప్టెంబర్ 2022 56,180 -1,740.00
22 సెప్టెంబర్ 2022 57,920 +700.00
డియోగ arh ్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 56,810
డియోగ arh ్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 56,810
డియోగ arh ్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 56,810
డియోగ arh ్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 56,810
డియోగ arh ్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (01 అక్టోబర్) 56,810
డియోగ arh ్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 57,920
డియోగ arh ్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 52,370
డియోగ arh ్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 55,442
డియోగ arh ్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 52,370
డియోగ arh ్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 56,810
డియోగ arh ్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 59,450
డియోగ arh ్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 54,040
డియోగ arh ్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 56,945
డియోగ arh ్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 58,350
డియోగ arh ్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 54,040
డియోగ arh ్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 59,870
డియోగ arh ్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 55,700
డియోగ arh ్ వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 58,022
డియోగ arh ్ వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 59,710
డియోగ arh ్ వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 57,720
డియోగ arh ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర