గుజరాత్ : అన్ని నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

గుజరాత్ : అన్ని నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అహ్మదాబాద్ 26 మార్చి 2023 59,570
అమ్రేలి 26 మార్చి 2023 59,570
ఆనంద్ 26 మార్చి 2023 59,570
అరవల్లి 26 మార్చి 2023 59,570
భరూచ్ 26 మార్చి 2023 59,570
భావ్‌నగర్ 26 మార్చి 2023 59,570
బొటాడ్ 26 మార్చి 2023 59,570
చోటా ఉదయపూర్ 26 మార్చి 2023 59,570
దాహోద్ 26 మార్చి 2023 59,570
దేవ్‌భూమి ద్వారక 26 మార్చి 2023 59,570
గాంధీ నగర్ 26 మార్చి 2023 59,570
గిర్ సోమనాథ్ 26 మార్చి 2023 59,570
హిమ్మత్‌నగర్ 26 మార్చి 2023 59,570
జామ్‌నగర్ 26 మార్చి 2023 59,570
జునాగ ad ్ 26 మార్చి 2023 59,570
ఖేడా 26 మార్చి 2023 59,570
కచ్ 26 మార్చి 2023 59,570
మహిసాగర్ 26 మార్చి 2023 59,570
మెహసానా 26 మార్చి 2023 59,570
మోర్బి 26 మార్చి 2023 59,570
నర్మదా 26 మార్చి 2023 59,570
నవసరి 26 మార్చి 2023 59,570
పాలన్పూర్ 26 మార్చి 2023 59,570
పంచ మహల్ 26 మార్చి 2023 59,570
పటాన్ 26 మార్చి 2023 59,570
పోర్బందర్ 26 మార్చి 2023 59,570
రాజ్‌కోట్ 26 మార్చి 2023 59,570
సూరత్ 26 మార్చి 2023 59,570
సురేంద్రనగర్ 26 మార్చి 2023 59,570
తాపి 26 మార్చి 2023 59,570
డాంగ్స్ 26 మార్చి 2023 59,570
వడోదర 26 మార్చి 2023 59,570
వల్సాద్ 26 మార్చి 2023 59,570

గుజరాత్ : అన్ని నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
అహ్మదాబాద్ 26 మార్చి 2023 70,540
అమ్రేలి 26 మార్చి 2023 70,540
ఆనంద్ 26 మార్చి 2023 70,540
అరవల్లి 26 మార్చి 2023 70,540
భరూచ్ 26 మార్చి 2023 70,540
భావ్‌నగర్ 26 మార్చి 2023 70,540
బొటాడ్ 26 మార్చి 2023 70,540
చోటా ఉదయపూర్ 26 మార్చి 2023 70,540
దాహోద్ 26 మార్చి 2023 70,540
దేవ్‌భూమి ద్వారక 26 మార్చి 2023 70,540
గాంధీ నగర్ 26 మార్చి 2023 70,540
గిర్ సోమనాథ్ 26 మార్చి 2023 70,540
హిమ్మత్‌నగర్ 26 మార్చి 2023 70,540
జామ్‌నగర్ 26 మార్చి 2023 70,540
జునాగ ad ్ 26 మార్చి 2023 70,540
ఖేడా 26 మార్చి 2023 70,540
కచ్ 26 మార్చి 2023 70,540
మహిసాగర్ 26 మార్చి 2023 70,540
మెహసానా 26 మార్చి 2023 70,540
మోర్బి 26 మార్చి 2023 70,540
నర్మదా 26 మార్చి 2023 70,540
నవసరి 26 మార్చి 2023 70,540
పాలన్పూర్ 26 మార్చి 2023 70,540
పంచ మహల్ 26 మార్చి 2023 70,540
పటాన్ 26 మార్చి 2023 70,540
పోర్బందర్ 26 మార్చి 2023 70,540
రాజ్‌కోట్ 26 మార్చి 2023 70,540
సూరత్ 26 మార్చి 2023 70,540
సురేంద్రనగర్ 26 మార్చి 2023 70,540
తాపి 26 మార్చి 2023 70,540
డాంగ్స్ 26 మార్చి 2023 70,540
వడోదర 26 మార్చి 2023 70,540
వల్సాద్ 26 మార్చి 2023 70,540