గిర్ సోమనాథ్, గుజరాత్ : బంగారం & వెండి ధర

గిర్ సోమనాథ్ : బంగారు రేటు

17 ఏప్రిల్ 2024
73,090
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
16 ఏప్రిల్ 2024 73,090 +770.00
15 ఏప్రిల్ 2024 72,320 +320.00
14 ఏప్రిల్ 2024 72,000 +10.00
13 ఏప్రిల్ 2024 71,990 +0.00
12 ఏప్రిల్ 2024 71,990 +280.00
11 ఏప్రిల్ 2024 71,710 +430.00
10 ఏప్రిల్ 2024 71,280 -100.00
09 ఏప్రిల్ 2024 71,380 +410.00
08 ఏప్రిల్ 2024 70,970 +330.00
07 ఏప్రిల్ 2024 70,640 +10.00
గిర్ సోమనాథ్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 73,090
గిర్ సోమనాథ్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 68,350
గిర్ సోమనాథ్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 70,975
గిర్ సోమనాథ్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 68,350
గిర్ సోమనాథ్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (16 ఏప్రిల్) 73,090
గిర్ సోమనాథ్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 68,120
గిర్ సోమనాథ్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 63,760
గిర్ సోమనాథ్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 65,988
గిర్ సోమనాథ్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 63,760
గిర్ సోమనాథ్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 67,720
గిర్ సోమనాథ్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 62,970
గిర్ సోమనాథ్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 61,480
గిర్ సోమనాథ్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 62,286
గిర్ సోమనాథ్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 62,970
గిర్ సోమనాథ్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (29 ఫిబ్రవరి) 62,690
గిర్ సోమనాథ్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 63,480
గిర్ సోమనాథ్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 61,690
గిర్ సోమనాథ్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర 62,464
గిర్ సోమనాథ్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 63,480
గిర్ సోమనాథ్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 62,750
గిర్ సోమనాథ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

గిర్ సోమనాథ్ : వెండి రేటు

17 ఏప్రిల్ 2024
83,810.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
16 ఏప్రిల్ 2024 83,810 -320.00
15 ఏప్రిల్ 2024 84,130 +780.00
14 ఏప్రిల్ 2024 83,350 +10.00
13 ఏప్రిల్ 2024 83,340 +0.00
12 ఏప్రిల్ 2024 83,340 +170.00
11 ఏప్రిల్ 2024 83,170 +270.00
10 ఏప్రిల్ 2024 82,900 +200.00
09 ఏప్రిల్ 2024 82,700 +560.00
08 ఏప్రిల్ 2024 82,140 +1,030.00
07 ఏప్రిల్ 2024 81,110 +10.00
గిర్ సోమనాథ్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 84,130
గిర్ సోమనాథ్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 75,770
గిర్ సోమనాథ్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 81,563
గిర్ సోమనాథ్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 75,770
గిర్ సోమనాథ్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (16 ఏప్రిల్) 83,810
గిర్ సోమనాథ్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 75,780
గిర్ సోమనాథ్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 72,290
గిర్ సోమనాథ్ వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 74,638
గిర్ సోమనాథ్ వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 72,290
గిర్ సోమనాథ్ వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 75,240
గిర్ సోమనాథ్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 72,420
గిర్ సోమనాథ్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 69,150
గిర్ సోమనాథ్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 71,017
గిర్ సోమనాథ్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 72,420
గిర్ సోమనాథ్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (29 ఫిబ్రవరి) 71,270
గిర్ సోమనాథ్ వెండి రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 74,440
గిర్ సోమనాథ్ వెండి రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 70,960
గిర్ సోమనాథ్ వెండి రేటు - జనవరి : సగటు ధర 72,253
గిర్ సోమనాథ్ వెండి రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 74,440
గిర్ సోమనాథ్ వెండి రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 72,440
గిర్ సోమనాథ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర