గయా, బీహార్ : బంగారం & వెండి ధర

గయా : బంగారు రేటు

08 ఆగస్టు 2022
52,040
+250.00
తేదీ ధర మార్పు
07 ఆగస్టు 2022 51,790 +0.00
06 ఆగస్టు 2022 51,790 +0.00
05 ఆగస్టు 2022 51,790 -310.00
04 ఆగస్టు 2022 52,100 -520.00
03 ఆగస్టు 2022 52,620 +1,110.00
02 ఆగస్టు 2022 51,510 +90.00
01 ఆగస్టు 2022 51,420 -50.00
31 జూలై 2022 51,470 -1,310.00
30 జూలై 2022 52,780 +300.00
29 జూలై 2022 52,480 +600.00
గయా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 52,620
గయా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 51,420
గయా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 51,860
గయా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 51,420
గయా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (07 ఆగస్టు) 51,790
గయా బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 53,320
గయా బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 51,470
గయా బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 51,959
గయా బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 51,670
గయా బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 51,470
గయా బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 52,890
గయా బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 51,340
గయా బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 52,048
గయా బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 52,020
గయా బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 51,890
గయా బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 52,940
గయా బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 51,020
గయా బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 51,881
గయా బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 52,440
గయా బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 52,080
గయా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

గయా : వెండి రేటు

08 ఆగస్టు 2022
58,700.00
+1,250.00
తేదీ ధర మార్పు
07 ఆగస్టు 2022 57,450 +0.00
06 ఆగస్టు 2022 57,450 +10.00
05 ఆగస్టు 2022 57,440 -620.00
04 ఆగస్టు 2022 58,060 +370.00
03 ఆగస్టు 2022 57,690 +150.00
02 ఆగస్టు 2022 57,540 -760.00
01 ఆగస్టు 2022 58,300 +630.00
31 జూలై 2022 57,670 -1,600.00
30 జూలై 2022 59,270 +330.00
29 జూలై 2022 58,940 +2,840.00
గయా వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 58,300
గయా వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 57,440
గయా వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 57,704
గయా వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 58,300
గయా వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (07 ఆగస్టు) 57,450
గయా వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 59,830
గయా వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 55,650
గయా వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 57,978
గయా వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 59,670
గయా వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 57,670
గయా వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 63,760
గయా వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 60,410
గయా వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 62,443
గయా వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 62,530
గయా వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 60,410
గయా వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 65,380
గయా వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 60,100
గయా వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 62,876
గయా వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 65,380
గయా వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 63,300
గయా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర